Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Prawo rodzinne 

Od 3 listopada 2007 roku obwiązuje ustawa o pomocy osobom uprawionym do alimentów. Na mocy tej ustawy, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, osoba (lub jej ustawowy przedstawiciel) na rzecz której zasądzono alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu, może wystąpić o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Możliwe jest również złożenie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Warto podkreślić, iż chodzi tu o miejsce zamieszkania a nie zameldowania osoby, na rzecz której zasądzono alimenty. Przepisy te mają na celu zapewnienie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, oraz zwiększyć odpowiedzialność osób zobowiązanych do alimentacji.

Osoba składająca wniosek o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego musi spełniać następujące kryteria:
1. Nie ukończyła 18 roku życia albo gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej nie ukończyła 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawność nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł

3. Świadczenie z fundusz alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżących alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. Świadczenie to jest wypłacane co miesiąc od 1 października do 30 września.

W przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów od dłużnika, wierzyciele alimentacyjni mogą także złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne, np. od komornika o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Na podstawie powyższego wniosku wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy według miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przeprowadza wywiad alimentacyjny. W konsekwencji takiego wywiadu organ może:
1. zobowiązać dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Wszystkie informacje zdobyte w związku z wywiadem alimentacyjnym, które mogą być istotne dla prowadzonej egzekucji, przekazuje się do organu przeprowadzającego egzekucję. Jeśli dłużnik alimentacyjny utrudniałby przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub odmówił: złożenia oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji skierowanej do niego z urzędu pracy w kwestii podjęcia zatrudnia, to organ wszczyna postępowanie o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Konsekwencją takiego uznania jest zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego, oraz złożenie przez organ wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego (uporczywe niepłacenie alimentów). Sankcja w postaci zatrzymania prawa jazdy budziła dość poważne obiekcje co do swojej zgodności z Konstytucją od samego momentu jej wprowadzenia, czyli od nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 2011 roku. Jednakże Trybunał Konstytucyjnym wyrokiem z dnia 12 lutego 2014 roku rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące tego rozwiązania, uznając je za zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: art. 3 – 5, art. 9, art. 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1228), wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r. K 23/10 (Dz. U. z 2014 Nr 236)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)