Po macierzyńskim trzeba zgłosić się do ZUS aby posiadać ubezpieczenie chorobowe

Data publikacji: 20.08.2019r.

Czy rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia? 

Na tak postawione pytanie odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lipca 2019 r. (sygn. akt III UZP 2/19), stwierdzając, iż rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. 

Interpretacja tych przepisów nie była jednoznaczna. Uważano bowiem, że po zakończeniu macierzyńskiego przedsiębiorca nie musi ponawiać wniosku o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, które daje między innymi prawo do zasiłku chorobowego w razie zachorowania, a także zasiłku opiekuńczego w razie zachorowania przez dziecko. Wystarczające było terminowe opłacenie składki za okres po macierzyńskim. 

Uchwała Sądu Najwyższego oznacza, że powyższy pogląd nie jest aktualny, a osoba która zakończyła pobieranie zasiłku macierzyńskiego jako prowadząca działalność gospodarczą musi ponownie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. Nie wystarczy już opłacić składki.

Art.  14.  1. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4.
2. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają:
1) od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tych ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony;
2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, duchownych oraz osób wymienionych w art. 7; w uzasadnionych przypadkach Zakład, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie, z zastrzeżeniem ust. 2a;
3) od dnia ustania tytułu podlegania tym ubezpieczeniom.
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje.
3. Za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. 
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy przedsiębiorca po zakończeniu macierzyńskiego musi zgłosić wniosek do ZUS aby posiadać ubezpieczenie chorobowe)

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zasiłek opiekuńczy   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę  

wróć

phone