Po co komu komornik?

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

lut

15

W powszechnej świadomości panuje ogólne wrażenie, iż to dłużnik jest podmiotem pokrzywdzonym na skutek realizowania obowiązków przez komornika sądowego. Zapomina się jednak, iż jest jeszcze jeden podmiot, w tej relacji dłużnik – komornik, ważniejszy i zasługujący na więcej uwagi.

Chodzi o wierzyciela czyli osobę bądź podmiot, która dochodzi zapłaty swoich roszczeń korzystając z obowiązkowego systemu egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego. Warto zwrócić uwagę na wierzyciela, gdyż może nim być nie tylko firma której nie zapłacono za świadczone usługi bądź sprzedane towary. Jest nim także rodzic upominający się o zapłatę alimentów dla dziecka, osoba pokrzywdzona w wypadku, która dochodzi swoich roszczeń od sprawcy wyrządzonej mu krzywdy, pracownik oczekujący zapłaty wynagrodzenia za pracę czy też właściciel oczekujący na eksmisję  lokatorów ze swojego mieszkania. Wszystkie te podmioty to wierzyciele, którzy wcześniej musieli uzyskać prawomocne orzeczenie sądowe, aby swoją sprawę o zapłatę czy eksmisję skierować do organu egzekucyjnego, jakim jest komornik sądowy.

Nie można przejść obojętnie obok twierdzenia, iż sprawny system egzekucji komorniczej leży w interesie społecznym. Jak wynika z informacji z Krajowej Rady Komorniczej systematycznie rośnie kwota należności wyegzekwowanych przez komorników na rzecz wierzycieli. Podobnie rośnie liczba spraw załatwionych przez komorników i ich skuteczność. Mimo tego ponad 50% polskich przedsiębiorców boryka się z problemem nieterminowych płatności. Oczywistym jest, iż zatory płatnicze mają absolutny wpływ na wszystkie sfery działalności firmy, tak samo jak na funkcjonowanie rodzica z dzieckiem, który nie otrzymał na czas alimentów.

Nie tylko zatem sprawny system orzekania w sprawach o zapłatę jest jednym z głównych gwarantów dobrobytu społeczeństwa, ale przede wszystkim sprawny system egzekucji zobowiązań przez komorników sądowych, skupionych na osobie wierzyciela dochodzącego swoich roszczeń.

Warto zwrócić uwagę, iż egzekucja prowadzona przez komornika mieści się w ramach procedury cywilnej, a wykonywanie obowiązków przez komornika podlega nadzorowi sądu. Sąd może, z urzędu, wydawać komornikowi zarządzenia zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usuwać spostrzeżone uchybienia. Prawo gwarantuje również wierzycielom skuteczną egzekucję należności, stwierdzonych orzeczeniem sądu.

Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, komornik, który prowadzi egzekucję, udzieli informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez tego komornika postępowanie egzekucyjne. Jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

Komornik może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgaćod organów administracji publicznej, , organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia komornikowi wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być, na wniosek wierzyciela lub z urzędu, ukarana przez komornika grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązek powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

(Podtytuł artykułu: Sprawny system egzekucji komorniczej leży w interesie społecznym)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)