Opłaty komornicze przedawniają się w trzy lata

Prawo cywilne 

lut

21

Do Sądu Najwyższego trafiła kwestia przedawnienia opłat komorniczych z tytułu prowadzonej egzekucji. W dniu 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 84/19) i kwestię powyższą wyjaśnił. 

Stwierdzona prawomocnym postanowieniem komornika sądowego (art. 770 k.p.c.) należność z tytułu opłat egzekucyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 z późn. zm.) przedawnia się w terminie właściwym dla przedawnienia kosztów sądowych. Innymi słowy opłaty komornicze przedawniają się w terminie 3 lat. 

W sprawie tej, powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 48.127,90 zł, którą pozwany - wykonując jako komornik sądowy własne postanowienie z dnia 13 kwietnia 2004 r. - wyegzekwował z rachunku bankowego powoda, mimo że obowiązek jej uiszczenia jako opłaty egzekucyjnej wygasł na skutek przedawnienia.
W sprawie wyegzekwowana przez pozwanego należność z tytułu opłaty egzekucyjnej została ustalona prawomocnym postanowieniem wydanym na podstawie przepisów obowiązującej do dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i tego stanu prawnego dotyczy podjęta w sprawie uchwała. Aktualny stan prawny wyznacza natomiast ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych. W obu tych ustawach kwestia przedawnienia obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych nie została uregulowana, lecz w art. 149 ust. 1 u. kom. sąd. ustawodawca jednoznacznie oznaczył charakter opłat egzekucyjnych, do pobierania których upoważnił komorników; nawiązał przy tym do terminologii, którą stosuje w ordynacji podatkowej i w ustawie o finansach publicznych.

„Opłaty egzekucyjne pobierane przez komorników na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji uznane zostały przez orzecznictwo za jedną z kategorii opłat sądowych, a zatem z odwołaniem się do art. 116 u.k.s.c. powinna być też oznaczona długość terminu, w którym przedawnia się zarówno uprawnienie do ich wyegzekwowania, jak i możliwość żądania zwrotu nadpłaconej opłaty przez stronę. Powiązanie w art. 116 u.k.s.c. początku biegu terminu przedawnienia należności z tytułu opłat egzekucyjnych z prawomocnym ustaleniem kosztów postępowania (co w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika oznacza rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia od uprawomocnienia się postanowienia komornika wydanego na podstawie art. 770 § 2 k.p.c.), pozwala też na jednoznacznie i uwzględniające specyfikę orzecznictwa w sprawach egzekucyjnych określenie momentu, w którym dochodzi do przedawnienia uprawnienia do wyegzekwowania tych należności.”

Podstawa prawna: art. 770 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575).

(Podtytuł artykułu: W jakim terminie przedawniają się opłaty komornicze)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)