Określenie miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę

Data publikacji: 09.02.2012r.

Zgodnie z art. 29 §1 pkt 2 umowa o pracę określa między innymi, miejsce wykonywania pracy. Miejscem pracy może być konkretne miejsce np. zakład produkcyjny, siedziba firmy czy jej biura. Miejsce wykonywania pracy może być określone również jako pewien obszar geograficzny np. województwo mazowieckie czy m.st. Warszawa.

W kwestii określenia miejsca wykonywania pracy wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, a ostatnio w uchwale z dnia 9 grudnia 2011 r., II PZP 3/11:

„1. Pracownik przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje w różnych miejscowościach może mieć w umowie o pracę określone miejsce wykonywania pracy (art. 29 § 1 pkt 2 k.p.) jako miejsce, gdzie pracodawca prowadzi budowy lub innego rodzaju stałe prace, ewentualnie ze wskazaniem na jakim obszarze.

2. Każdorazowo stałym miejscem pracy takiego pracownika w rozumieniu art. 77§ 1 k.p. jest to miejsce spośród określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas, systematycznie świadczy pracę”.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-02-09

Art. 29. § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: 
1) rodzaj pracy, 
2) miejsce wykonywania pracy, 
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, 
4) wymiar czasu pracy, 
5) termin rozpoczęcia pracy.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)


Art. 77[5]. § 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

wróć

phone