Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Data publikacji: 17.02.2012r.

Jeśli oskarżony po ponownym rozpoznaniu jego sprawy na skutek wznowienia postępowania lub wniesienia kasacji do wyroku sądu drugiej instancji zostanie uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do skazania osoby niewinnej, a apelacja nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Jeśli następnie pojawią się w sprawie nowe dowody można domagać się wznowienia postępowania. Na przykład dotyczy to sytuacji, gdy zostanie zatrzymany prawdziwy sprawca przestępstwa. Możliwe jest również, iż w niektórych sprawach zostanie po apelacji wniesiona kasacja do Sądu Najwyższego, który uzna oskarżonego za niewinnego.

W takich sytuacjach oskarżony może skierować przeciwko Skarbowi Państwa pozew o zapłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tego powodu, że wykonano wobec niego w całości lub części karę, której nie powinien był ponieść. Odszkodowanie wchodzi w grę, gdy oskarżony na skutek skazania go i osadzenia w więzieniu na przykład stracił pracę, nie mógł płacić alimentów, narosły w związku z tym odsetki. Zadośćuczynienie związane jest z krzywdą, czyli samym przeżywaniem niesłusznego odbywania kary. Pobyt w więzieniu wyrządza bowiem często krzywdę w psychice osoby osadzonej, narusza jej dobre imię, powoduje, iż inni ludzie myślą o nim jak o przestępcy, powoduje rozłąkę z rodziną, a często niszczy na zawsze relacje rodzinne.

Jeśli oskarżony został skazany na karę np. dożywocia, a dopiero na skutek wznowienia postępowania lub kasacji ustalono, iż jego udział w przestępstwie był inny i ostatecznie kara została zmniejszona, to odszkodowanie i zadośćuczynienie również się należy, jeśli skazany odbył więcej kary niż ostatecznie mu wymierzono.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się również w przypadku, gdy doszło do uchylenia skazującego orzeczenia i umorzenia postępowania wskutek okoliczności, które nie zostały wcześniej uwzględnione, np. gdy sąd pominął, że doszło do przedawnienia odpowiedzialności karnej za dane przestępstwo.

Również w przypadku tymczasowego aresztowania lub zatrzymania należy się powyżej wskazana rekompensata. Konieczne jest jednak, aby tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie miało charakter niewątpliwie niesłuszny. Odszkodowania nie może domagać się sprawca przestępstwa zatrzymany na gorącym uczynku, np. pijany kierowca czy osoba stosująca przemoc domową. Takie zatrzymanie a nawet tymczasowe aresztowanie uznać należy za słuszne. Jeśli dojdzie do tymczasowego aresztowania, a oskarżony zostanie ostatecznie uniewinniony to należy mu się rekompensata.

Pozew składa się w sądzie okręgowym, w okręgu którego wydano orzeczenie w pierwszej instancji albo doszło do zwolnienia tymczasowo aresztowanego lub zatrzymanego. Pozew nie podlega opłacie. Należy pamiętać, iż takie roszczenia przedawniają się już po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia np. wyroku uniewinniającego, a w wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania - od daty zwolnienia.

wróć

phone