Odszkodowania w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna - Gustorzyn

Data publikacji: 16.02.2014r.

Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ – SYSTEM SA realizuje inwestycję budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn. Nowy gazociąg zlokalizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego w strefie istniejących gazociągów. Będzie on zlokalizowany na terenie gmin: Nieporęt, Wieliszew, Serock, Pomiechówek, Nasielsk, Joniec, Załuski, Płońsk, miasto Płońsk, Dzierzążnia, Staroźreby, Radzanowo, Bielsk, Stara Biała, Brudzeń Duży.

Wszystkie nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji
- w województwie mazowieckim 15 działek w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Staroźreby, Dzierzążnia, Płońsk, Załuski, Nasielsk, Wieliszew - stają się własnością Skarbu Państwa z mocy prawa od momentu, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się ostateczna. Dla pozostałych nieruchomości przeznaczonych pod budowę gazociągu, zapewnione zostało prawo do ich zajęcia w celu wykonywania robót budowlanych i konserwacyjnych, poprzez ograniczenie sposobu korzystania 
z tych działek.

Wykonawca ma prawo rozpocząć budowę oraz dokonać zajęcia nieruchomości. Właściciel/użytkownik wieczysty działki ma obowiązek wydania nieruchomości. Jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty opuści niezwłocznie nieruchomość, lokal 
i inne pomieszczenia, ale w okresie nie dłuższym niż 28 dni od otrzymania od inwestora wezwania do wydania nieruchomości, to kwota odszkodowania wzrasta 
o 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W przeciwnym razie zostanie wszczęta procedura przymusowego wydania nieruchomości.

Przed rozpoczęciem prac na terenie nieruchomości wykonawca jest obowiązany do spisania protokołu ze stanu faktycznego tej nieruchomości. Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca ma obowiązek spisać protokół końcowy, którego zadaniem jest potwierdzenie przywrócenia przez wykonawcę terenu nieruchomości do stanu początkowego. Protokół początkowy i końcowy są podstawą do obliczenia przez rzeczoznawcę wysokości odszkodowania.

W przypadku wszystkich nieruchomości, co do których została podjęta decyzja 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji, zostanie wypłacone odszkodowanie. W sytuacji, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji dotyczy terenu zabudowanego, tj. budynku mieszkalnego lub budynku, gdzie został wyodrębniony lokal mieszkalny to wysokość odszkodowania dla właściciela lub użytkownika wieczystego zamieszkałego w tym budynku lub lokalu zwiększa się o 10.000 zł. W przypadku wywłaszczenia działki odszkodowanie wypłaca wojewoda.

W sytuacji natomiast odszkodowań za ograniczenie możliwości sposobu korzystania 
z nieruchomości, postępowanie może rozpocząć się dopiero po zakończeniu 
i odebraniu do eksploatacji inwestycji, tj. po 30 maja 2014 r. Również w takiej sytuacji właściciel/użytkownik wieczysty ma obowiązek wydania nieruchomości celem rozpoczęcia prac budowlanych. Wojewoda ustala wysokość odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Wysokość tego odszkodowania jest ustalona na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców i spisanych protokołów. Odszkodowanie obejmuje szkody, które powstały w wyniku robót oraz to czy wykonawca był w stanie przywrócić nieruchomość do stanu początkowego, jak również zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek zmiany sposobu użytkowania działki. Koszty związane 
z wypłatą odszkodowań ponosi inwestor.

W przypadku wywłaszczenia i ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, odszkodowania są wypłacane w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja odszkodowawcza stanie się ostateczna.

stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art. 20 ust. 3. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 7, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

Art. 23 ust. 9. W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości, zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.

Art. 24. 1. W odniesieniu do nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4-8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda.


ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700).

wróć

phone