Odrzucenie spadku z powodu długów po terminie

Data publikacji: 31.12.2016r.

Jeżeli upłynął ustawowy termin (6 – miesięczny) do odrzucenia spadku, a dopiero po tym terminie spadkobierca dowiedział się, że spadkodawca pozostawił po sobie długi, w wyjątkowych przypadkach, spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych niezachowania wskazanego powyżej 6-miesiecznego terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Zgodnie bowiem z art. 1019 §2 kc spadkobierca, który pod wpływem błędu nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

Jeżeli spadkobierca nie miał wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, gdyż np. nie zamieszkiwał ze spadkodawcą, rozsądnie nie spodziewał się, że np. rodzic w podeszłym wieku mógł zaciągnąć pożyczkę, nie zajmował się sprawami związanymi z pogrzebem i uporządkowaniem mieszkania spadkodawcy, należy rozważyć zastosowanie powyższych przepisów i złożenie wniosku do sądu.

„O błędzie co do przedmiotu spadku można mówić wtedy, gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności po stronie spadkobiercy, czy też inaczej, gdy ‘błąd jest usprawiedliwiony okolicznościami sprawy’.” - postanowienie Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2011 r. (I CSK 85/11). „Niewiedza spadkobiercy o stanie spadku, pomimo podjętych odpowiednich i możliwych działań, może być uznana za błąd istotny (art. 1019 § 2 w związku z art. 84 § 2 k.c.).” – postanowienie Sądu Najwyższego z 5 lipca 2012 r. IV CSK 612/11.

Art.  1019. §  1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1)  uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2)  spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§  2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§  3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

wróć

phone