Od 1 lutego 2012 r. Zmienia się wysokość składki rentowej

Data publikacji: 09.02.2012r.

Dnia 1 lutego 2012 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia rentowe między innymi pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą i zleceniobiorców, finansują

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

Stopa procentowa na ubezpieczenie rentowe składek wynosi 8% podstawy wymiaru – na ubezpieczenia rentowe.

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2012-02-09

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16 ust. 1b otrzymuje brzmienie: 
„1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.”; 
2) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) 8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;”.

ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2011.291.1706)


Art. 22. 1. Stopy procentowe składek wynoszą: 

2) 8,00% podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe; 

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585)


Art. 16. 1. Składki na ubezpieczenia emerytalne: 

1) pracowników, 
2) osób wykonujących pracę nakładczą, 
3) członków spółdzielni, 
4) zleceniobiorców, 
5) posłów i senatorów, 
6) stypendystów sportowych, 
7) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 
8) osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 
9) osób współpracujących ze zleceniobiorcami, 
10) funkcjonariuszy Służby Celnej, 
11) osób odbywających służbę zastępczą 
- finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek. 
1a. Składki na ubezpieczenia emerytalne osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585)

wróć

phone