Obowiązek naprawienia tej samej szkody w wyroku karnym i cywilnym

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

sie

30

W sprawie cywilnej został wydany nakaz zapłaty przeciwko spółce z o.o. nakazujący zapłatę na rzecz powoda określonej kwoty. Prezesem spółki z o.o. pozwanej w tej sprawie, była osoba, następnie oskarżona o popełnienie na szkodę powoda, przestępstwa związanego z dochodzonym powyżej roszczeniem cywilnym (przywłaszczenie mienia ruchomego). W ramach procesu karnego spółka pokrzywdzona dochodziła od oskarżonego prezesa obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (w trybie art. 46 § 1 k.k.). Gdy sprawa trafiła do Sądu Najwyższego w wyroku z 27 kwietnia 2017 r. (IV KK 111/17) stwierdzono, że doszło do naruszenia tzw. klauzuli antykumulacyjnej, przewidzianej obecnie w art. 415 § 1 zdanie drugie k.p.k. i powstania w obrocie prawnym dwóch tytułów egzekucyjnych – nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym i wyroku karnego z obowiązkiem naprawienia szkody. Sąd Najwyższy uznał, iż nie było celowe nakładanie w wyroku karnym obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 46 §1 kk wobec możliwości wyegzekwowania zasądzonego roszczenia z majątku oskarżonego w oparciu o podstawę z art. 299 ksh. Zachodzi bowiem łączność roszczenia o naprawienie szkody z art. 46 §1 kk z roszczeniem, o którym już prawomocnie orzeczono w postępowaniu cywilnym, gdyż oskarżony jako prezes zarządu spółki jest subsydiarnie odpowiedzialny za zobowiązanie spółki wynikające z tego samego roszczenia. Konieczne jest zapobieżenie funkcjonowaniu w obrocie prawnym tytułów egzekucyjnych wynikających z dochodzenia tego samego roszczenia w postępowaniu karnym i innym postępowaniu przewidzianym przez przepisy prawa. Jeżeli bowiem egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Na etapie postępowania egzekucyjnego istnieje zatem powiązanie roszczenia względem spółki z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki, albowiem wierzyciel może wyegzekwować to roszczenie z majątku członków zarządu spółki

 

Postawa prawna: art. 415 §1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749), art. 299 §1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), art. 46 §1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy sąd karny może orzec o obowiązku naprawienia szkody, gdy orzekł o tym już sąd cywilny?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)