Nowe przepisy o przepadku mienia w razie popełnienia przestępstwa

cze

23

Na skutek zmiany przepisów prawa karnego o przepadku mienia, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawy (albo równowartość tego przedsiębiorstwa), jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Konieczne jest skazanie za przestępstwo, z którego sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, czyli powyżej 200 tys. złotych (nawet pośrednią korzyść). Sąd może orzec nawet przepadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa osoby fizycznej (albo jego równowartości), jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Konieczne jest jednak aby właściciel takiego przedsiębiorstwa objętego przypadkiem chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści albo, przewidując taką możliwość, na to się godził.

Przepadku nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa, stopnia zawinienia oskarżonego lub motywacji i sposobu zachowania się właściciela przedsiębiorstwa, jak również, jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa. Sąd może też odstąpić od orzeczenia przepadku także w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy byłby on niewspółmiernie dolegliwy dla właściciela przedsiębiorstwa.

W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa znacznej wartości, albo przestępstwo, z którego została lub mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat, lub popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

Za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku. Możliwe jest, aby sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawiła dowód przeciwny powyższemu. Taki przepadek może mieć miejsce w razie skazania za:

  1. przestępstwo, z którego popełnienia została osiągnięta (chociażby pośrednio) korzyść majątkowa powyżej 200 tys. złotych, albo
  2. przestępstwo, z którego została (lub mogła zostać osiągnięta), chociażby pośrednio, korzyść majątkowa, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat
  3. przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo w związku mających na celu popełnianie przestępstw.

Jeżeli mienie stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia wskazanych powyżej przestępstw zostało przeniesione na osobę fizyczną (prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej), faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej osoby lub jednostki oraz przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że na podstawie okoliczności towarzyszących ich nabyciu nie można było przypuszczać, że mienie to, chociażby pośrednio, pochodziło z czynu zabronionego.

„(…) Oznacza to, że przepadek ten nie będzie miał zastosowania w sytuacji, w której działanie nielegalne stanowi tylko margines działalności danej firmy. Wykluczy to automatyzm w stosowaniu tego środka. Nie będzie więc tak, że np. nieuczciwy handlowiec czy księgowy wystawiający kilka firmowych, ale pustych faktur, doprowadzi do zabezpieczenia przez prokuraturę całej firmy. (…) jeżeli właściciel rzeczywiście nie wiedział, że jego pracownik to oszust, nie poniesie za to odpowiedzialności i nie straci swojej firmy.” -

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8907,rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-konfiskacie.html

Postawa prawna: art. 44, art.44a, art. 45, art. 45a ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Jaki majątek przepada w razie przestępstwa?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)