Porady Online

 

 

więcej

info

Nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych od 1 lipca 2017 r. z rent i emerytur

Data publikacji: 15.07.2017r.

Nowelizacja przepisów o emeryturach i rentach, która weszła od 1 lipca 2017 r. przyniosła istotną zmianę w zakresie kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Uchylono przepis stanowiący o 50% kwocie najniższej emerytury lub renty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Nowy przepis wprowadził w to miejsce wolne od potrąceń 75% kwoty najniższej emerytury lub renty. 

Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:

1)  50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:

 a)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

 b)  należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;

 c)  (uchylona)

1a)  75% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

2)  60% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;

3)  20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku weterana poszkodowanego.

4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 887). 

(Podtytuł artykułu: Czy zwiększono kwoty wolne od potrąceń komorniczych?)

Artykuł powiązano z:  bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE)   Emerytury i renty   emerytury za pracę w warunkach szczególnych   wcześniejszej emerytury   emerytur pomostowych   renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy   renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy  

wróć

phone