zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Nazwanie pisma „apelacją” nie wystarczy do skutecznego zaskarżenia wyroku

Data publikacji: 18.06.2018r.

 

Wniesienie pisma o nazwie „apelacja”, bez zakwestionowania w jego treści uprzednio wydanego przez sąd orzeczenia, nie może być traktowane jako środek odwoławczy. Istotą bowiem każdego środka odwoławczego jest próba podważenia przedstawionej  przez Sąd treści orzeczenia. 

Nawet, jeżeli strona użyła w piśmie zwrotu „apelacja wyroku”, ale nie wiedziała, czy orzeczenie w ogóle zapadło i nie znała jego istotnej treści, a co najmniej kierunku rozstrzygnięcia, nie może być ono traktowane jako wyrażenie braku akceptacji dla zapadłego orzeczenia, a tym samym za skutecznie złożony środek odwoławczy – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku wydanym dnia 7.11.2017 r. o sygn. akt I ACa 761/17. 

O charakterze pisma, nadającym mu cechy środka odwoławczego dla zaskarżonego wyroku Sądu I Instancji, przesądza bowiem jego treść a nie nazwa. Strona musi wiedzieć iż zapadło, odwołujące się do jej praw, rozstrzygnięcie w postaci orzeczenia oraz powinna znać jego treść. 

Art.  367.  §  1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.
§  2. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny.
§  3. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego.
§  4. Postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę, jak również postanowienie o ustanowieniu, cofnięciu ustanowienia, o odrzuceniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy samo określenie pisma procesowego „apelacją” odniesie skutek?)

wróć

phone