Na odwołanie do sądu pracy jest tylko kilka dni

Data publikacji: 17.11.2012r.

Jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę ma tylko 7 dni na złożenie odwołania, czyli pozwu, do sądu pracy. Podobnie na odwołanie się od wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy jest tylko 7 dni.

Jeśli pracownikowi zostanie doręczenie rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowych z jego winy (zwolnienie dyscyplinarne) albo bez jego winy np. z powodu przedłużającej się nieobecności w pracy z powodu choroby, na odwołanie do sądu jest 14 dni.

Odwołanie należy sporządzić na piśmie i wysłać albo złożyć bezpośrednio do sądu, bez pośrednictwa pracodawcy.

Odwołanie należy wnieść we wskazanych powyżej terminach nawet, jeśli wypowiedzenie albo zwolnienie w trybie natychmiastowym nie zawiera pouczenia o odwołaniu do sądu lub gdy pracodawca nie wskazał przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Pracownik nie powinien czekać na podanie przez pracodawcę przyczyny tylko od razu złożyć pozew do sądu. Jeśli będzie czekał na podanie przyczyny może okazać się, że minie termin na odwołanie się do sądu, a wtedy pozew zostanie odrzucony.

Pozew (odwołanie) wnosi się do sądu pracy właściwego do pozwanego pracodawcy albo do sądu, w którego okręgu praca jest była lub miała być wykonywana lub w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 264. § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. 
§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)


 Art. 461. § 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U.1964.43.296)

wróć

phone