Mediacja w postępowaniu karnym

Data publikacji: 12.03.2014r.

Sąd, prokurator lub organ prowadzący postępowanie ma możliwość skierować sprawę za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego do instytucji lub osoby mającej uprawnienia do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Obie strony zostają pouczone i poinformowane o celach i zasadach takowego postępowania.

Takie postępowanie nie może trwać dłużej, niż miesiąc i okres jego trwania nie jest wliczony do czasu trwania postępowania przygotowawczego.

To czy oskarżony i pokrzywdzony będą uczestniczyli w postępowaniu mediacyjnym zależy tylko od nich. Zgodę na udział w takim postępowaniu odbiera organ kierujący sprawę do mediacji lub mediator. Zgoda na mediację może zostać cofnięta aż do momentu zakończenia postępowania mediacyjnego.

Mediator ma dostęp do akt sprawy, ale tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania. Uprawniona osoba lub instytucja sporządza sprawozdanie po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego zawierające jego wyniki. W przypadku ugody, do sprawozdania załącza się ugodę podpisaną przez oskarżonego, pokrzywdzonego i mediatora.

Postępowanie mediacyjne ma charakter w pełni bezstronny i poufny.

Zawarcie ugody przed mediatorem w niektórych przypadkach może mieć wpływ na treść wyroku, jeśli sprawa trafiła ostatecznie do sądu. Taka ugoda może nawet doprowadzić do wymierzenia niższej kary oraz zakończyć postępowanie bez skazania przez warunkowe umorzenie postępowania.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2014-03-12

art. 23a. § 1. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym. 
§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego. 
§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności określone w art. 40-42, czynny zawodowo sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także aplikant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw. 
§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników. 
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia tego postępowania.

ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89 poz. 555).

wróć

phone