Małżonek odpowiada za długi drugiego małżonka jeśli się na nie zgodził

Prawo rodzinne 

lis

09

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie, np. wziął pożyczkę gotówkową w banku, ale zrobił to za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel, czyli bank może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. W takiej sytuacji bank będzie mógł poprzez komornika egzekwować zwrot pożyczki z wynagrodzenia obojga małżonków, a nie tylko z pensji tego, który faktycznie wziął pożyczkę i przedstawił zgodę drugiego małżonka. Raczej banki wymagają, aby zgoda drugiego małżonka została wyrażona na piśmie i w obecności pracownika banku. W przeciwnym razie banki nie mają pewności, czy rzeczywiście drugi małżonek wyraził zgodę na pożyczkę. Bankowi zależeć będzie na zobowiązaniu dwóch osób do spłaty pożyczki, niż tylko jednej. Drugi małżonek nie ma obowiązku wyrażania zgody na zaciąganie pożyczek, bądź innych zobowiązań przez małżonka.

Jeśli drugi małżonek nie wyraził zgody na pożyczkę nie będzie odpowiadał za długi małżonka w tym zakresie. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Oznacza to, że jeśli jeden małżonek udaje się do sklepu z artykułami szkolnymi i kupił dla wspólnego dziecka wyprawkę do szkoły, ale ustalił ze sprzedawcą, że zapłaci za kilka dni, to drugi małżonek też będzie odpowiedzialny za zapłatę, mimo iż to nie on kupował te rzeczy. Z ważnych powodów sąd może jednak na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął, czyli ten który podpisał umowę sprzedaży na raty.

Postawa prawna: art. 31, art. 41 ustawy z 5 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)