Majątek wspólny małżeński a udziały w spółce z o.o.

Prawo rodzinne  Podział majątku 

Jeżeli jeden z małżonków w trakcie małżeństwa, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, nabył udziały w spółce z o.o. to czy udziały te wchodzą do majątku wspólnego? 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że udziały w spółce z o.o., nabyte przez jednego z małżonków ze środków należących do majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka (między innymi uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2016 r. III CZP 32/16 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 24 lutego 2017 r. IV CSK 188/16). 

Wartość tych udziałów powinna być określona według stanu rzeczywistego z dnia dokonywania podziału majątku. 

Zgodnie z art. 31 § 2 ust. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku dorobkowego wchodzą także dochody z tego majątku, przy czym przedmiotem dorobku są nie tylko dochody już pobrane, lecz również wierzytelności związane z przychodami. 

„W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że dywidendy nie stanowią wprost składników majątku wspólnego małżonków, lecz są pożytkami cywilnymi, jakie przynosiły udziały w spółce, jako składnik majątku wspólnego. Pożytki z majątku wspólnego za okres po ustaniu wspólności majątkowej nie wchodzą w skład majątku wspólnego, lecz stanowią przedmiot odrębnego rozliczenia dokonywanego w ramach postępowania działowego na podstawie art. 657 § 3 k.p.c. w zw. z art. 686 k.p.c. Nie ma jednak podstaw do uznania, że dochodem podlegającym zaliczeniu w skład majątku dorobkowego małżonków lub rozliczeniu na podstawie art. 657 § 3 k.p.c. w zw. z art. 686 k.p.c. są udziały w zysku spółki z o.o., wypracowanym zarówno w czasie trwania wspólności małżeńskiej, jak i po jej ustaniu, które zgodnie z uchwałą wspólników zostały przeznaczone na kapitał zapasowy. (…) Do czasu podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku istnieje jedynie ogólne prawo udziałowe wspólnika do zysku, mające charakter warunkowy. Błędne jest założenie, (…) że zysk przeznaczony w drodze uchwały wspólników na kapitał zakładowy spółki stanowi zysk niepodzielony i jako dochód w rozumieniu art. 30 § 2 pkt 2 k.r.o. podlega rozliczeniu w ramach podziału majątku dorobkowego.” – tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24.02.2017 r.

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1359), art. 191 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526).

(Podtytuł artykułu: Czy udziały w spółce z o.o. wchodzą do majątku wspólnego małżonków?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)