PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Likwidacja adopcji ze wskazaniem

Data publikacji: 17.11.2012r.

W dniu 24 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośba o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących adopcji ze wskazaniem. W piśmie Rzecznik zaproponował nowe brzmienie przepisu art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez dodanie §4: „Jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka, przysposobienie może nastąpić, na wniosek osoby wskazanej przez matkę lub ojca, którą może być wyłącznie krewny lub powinowaty dziecka”. Rzecznik oczekuje zatem zawężenia przy adopcji ze wskazaniem kręgu rodziców adopcyjnych do członków rodziny dziecka.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 119[1] § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska 
i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. 
§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. 
§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice
przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu 
o przysposobieniu tak postanowi.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59)

wróć

phone