zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Korzystanie z numeru telefonu jako dobro osobiste

Data publikacji: 21.03.2018r.

Korzystając z usług operatora sieci komórkowej otrzymujemy określony numer telefonu. W sprawie, która trafiła do sądu, chodziło o przypadek, w którym osoba posiadająca określony telefon komórkowy, w związku ze znalezieniem korzystniejszej oferty finansowej w innej sieci, przeniosła się do innego operatora sieci komórkowej. Po pewnym czasie ponownie zdecydował o przeniesieniu numeru kontaktowego do innej sieci, jednakże jego wniosek został odrzucony przez operatora. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeczeniem z 27 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt VI ACa 811/16, ustalił, że odmowa przez operatora przeniesienia numeru telefonu do innej sieci nie narusza dóbr osobistych.

We wskazanej sprawie został wniesiony pozew przeciwko operatorowi sieci w zakresie ochrony dóbr osobistych. Przez cały okres do momentu wydania orzeczenia przez sąd okręgowy powód był użytkownikiem sieci. Powództwo zostało oddalone, gdyż w ocenie sądów obu instancji nie doszło do naruszenia dóbr osobistych. Działania sieci w żaden sposób nie naruszyły wizerunku czy dobrego imienia powoda. 

Nie miało miejsca również naruszenie prawa do prywatności, korespondencji czy swobodnego komunikowania się. Powód przez cały czas miał możliwość korzystania z przydzielonego mu początkowo numeru telefonu. Rozpoznawalność osoby w związku z nadanym jej indywidualnym numerem telefonu nie jest dobrem osobistym tej osoby.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Art. 24 §1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Czy korzystanie z określonego numeru telefonu jest dobrem osobistym?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych  

wróć

phone