Korespondencja sądowa kierowana na niewłaściwy adres jest nieskuteczna

Data publikacji: 30.07.2017r.

W wyroku z 9 lutego 2017 r. (III PK 73/16) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż przesłanie przez sąd pisma na nieprawidłowy adres i uznanie niepodjętego w terminie pisma jako poprawnie doręczonego, jest przesłanką do stwierdzenia nieważności postępowania. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw. W ten sposób należy rozumieć przekazanie przez Sąd pisma, pod niewłaściwy adres strony, a następnie uznanie podwójnie awizowanego pisma jako prawidłowo doręczone.

Jak zostało to wskazane w orzeczeniu, mimo tego, że strona posiadała dwa adresy – miejsce zamieszkania i miejsce wykonywania działalności, Sąd nie powinien uznać przesyłki jako poprawnie doręczonej i ogłosić wyroku. Biorąc pod uwagę  to, że strona wielokrotnie zgłaszała poprawny adres do doręczeń, ewidentnie należy uznać, że strona nie miała możliwości obrony swoich praw i postępowanie należało uznać za nieważne.

Zgodnie bowiem z art. 133 kpc pisma procesowe dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli zatem strona wskazuje adres do doręczeń inni niż adres wskazany w ewidencji działalności gospodarczej, doręczenia w toku sprawy sądowej dokonywane być musza na adres wskazany przez stronę, a nie na adres z ewidencji.

Art.  133.  §  1.  Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu.

§  2.  Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

§  2a.  Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.

§  2b.  (uchylony).

§  3.  Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jednakże Skarbowi Państwa doręczenia dokonuje się zawsze w sposób określony w § 2.

Art.  379.  Nieważność postępowania zachodzi:

1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy pismo sądowe skierowane pod zły adres skutkuje nieważnością postępowania?)

wróć

phone