Klauzula informacyjna Ochrony Danych Osobowych dla odbiorców i potencjalnych odbiorców usług adwokackich

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., nazywane w skrócie „RODO” informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z wykonaniem umowy o prowadzenia czynności adwokackich na podstawie zlecenia (Karta Ewidencyjna). Państwa dane osobowe przetwarzane są również po zakończeniu realizacji powyższej umowy o czym szerzej poniżej.

Zgodnie z wytycznymi wskazanego na wstępie rozporządzenia chcemy Państwa zapoznać z przepisami, które zaczną obowiązywać od 25.05.2018 r., po to aby mieli Państwo pełną wiedzę związaną z tymi regulacjami, mającymi wpływ na Państwa dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywane „RODO”.

RODO wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych w krajach Unii Europejskiej, które będą miały wpływ między innymi na sposób przetwarzania danych osobowych przy realizacji czynności adwokackich na podstawie zlecenia (Karta Ewidencyjna), również po zakończeniu realizacji zlecenia.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe, zgodnie z art. 4 RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podczas zlecenia sprawy podali nam Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe, które zostały wprowadzone do Elektronicznego Systemu Obsługi Kancelarii w postaci m.in.: imienia i nazwiska; adresu zamieszkania; adresu e-mail; telefonu; numeru PESEL; numeru NIP; adresu IP w przypadku potwierdzenia linka aktywacyjnego adres e-mail; nr konta, karty płatniczej w przypadku dokonywania płatności przelewem lub przy użyciu karty płatniczej. W przekazanych dokumentach, niezbędnych do realizacji zlecenia, mogli nam Państwo ponadto podać inne dane osobowe dotyczące m.in. stanu Państwa zdrowia, majątku, informacji o wyrokach i sprawach prowadzonych z Państwa udziałem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, celem realizacji zleconej usługi adwokackiej. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska z siedzibą w Warszawie (04-041) przy ul. Międzyborskiej 48, tel. 794 185 249, e-mail: adwokat@katarzynatryniszewska.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Zgodnie artykułem 6 i 9 RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeśli został spełniony przynajmniej jeden warunek wskazany w tych normach. Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

1] art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2] art. 9 ust. 2 lit f RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

3] art. 6 ust. 1 lit c RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4] art. 6 ust. 1 lit f RODO, który stanowi, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Państwa dane osobowe przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku sprawuje Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń względem Administratora w związku z realizacją usługi adwokackiej, a zatem będą przetwarzane również po zakończeniu realizacji tej usługi.

Informacja o  kategoriach odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty stanowiące zaplecze organizacyjne Administratora, i realizujące: hosting poczty elektronicznej, hosting Systemu Elektronicznej Obsługi Kancelarii, obsługę księgową, obsługę IT, obsługę konta bankowego Administratora, obsługę płatności kartowych przy użyciu terminala płatniczego, obsługę komunikacji sms.

A nadto, w zależności od rodzaju powierzonej sprawy, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: sądy, prokuratury, urzędy, strony postępowania.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Powyższe może ulec zmianie, jeśli zdecydują się Państwo na wszczęcie postępowania międzynarodowego lub przez organem międzynarodowym, co skutkować może przekazaniem tych danych do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shield.

Państwa uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, który będzie dotyczył Państwa danych osobowych: sprostowania danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania dostępu do danych, przeniesienia danych do innego administratora danych lub do innego kraju (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie między innymi od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych wykorzystywanych przez nas. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych a tym samym realizować usługi adwokackiej, chyba że wykażemy,
iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według RODO uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub w przypadku, jeśli przetwarzanie tych danych stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

wróć

phone