Kiedy można ogłosić upadłość

lis

17

Upadłość można ogłosić w stosunku do przedsiębiorców oraz konsumentów. Upadłość konsumencką regulują jednak inne przepisy. Upadłość można ogłosić wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, wspólników osobowych spółek handlowych. Można też ogłosić upadłość po śmierci przedsiębiorcy. Na złożenie wniosku jest rok od śmierci przedsiębiorcy. Ogłoszenie upadłości jest możliwe także wobec osoby fizycznej, która już nie prowadzi działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok, a także wobec osoby, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze.

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Oznacza to, że jeśli firma przestała spłacać swoje zobowiązania to już jest niewypłacalna, nawet jeśli część zobowiązań reguluje na bieżąco. Spółki uważa się za niewypłacalne także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Zasady tej jednak nie stosuje się, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

Jeśli przedsiębiorca jest już bankrutem to sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd może także oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Oznacza to, że jeśli praktycznie cały majątek dłużnika jest zabezpieczony np. przez bank z tytułu udzielonych kredytów, to sąd najpewniej nie ogłosi upadłości.

Sąd ogłasza upadłość układową albo likwidacyjną. Ta pierwsza może zostać ogłoszona, gdyż sąd dojdzie do przekonania, że dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami i wywiąże się ze swoich zobowiązań

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)