PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Jakie dane o rodzicach adopcyjnych gromadzi ośrodek adopcyjny

Data publikacji: 17.11.2012r.

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i szkoleń tych osób oraz pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko. Prowadzi również rejestr osób, które ukończyły szkolenie.

Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:

1)   imię i nazwisko;

2)   obywatelstwo;

3)   adres miejsca zamieszkania;

4)   stan cywilny;

5)   wykształcenie;

6)   zawód;

7)   miejsce pracy;

8)   warunki mieszkaniowe;

9)   źródła dochodu;

10)  dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem;

11)  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Przepisy nie wskazują jak aktualne muszą być dane o stanie zdrowia i informacja o niekaralności. Praktyka poszczególnych ośrodków adopcyjnych jest w tym zakresie różna. Niektóre wymagają danych i informacji co najwyżej sprzed miesiąca, inne – trzech miesięcy.

W dniu 28 września 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie zarządzenia w sprawie procedur dotyczących kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. W piśmie Rzecznik proponuje, aby wobec kandydatów na rodziny zastępcze były przeprowadzane obowiązkowe badania psychiatryczne, zostały wydłużone praktyki zawodowe i odbycie części kursu w placówce instytucjonalnej zakończonej opinią o kandydatach, jak również, aby kwalifikacje kandydatów były weryfikowane co 3 lata. Rzecznik nie pisze jednak, które z powyższych propozycji powinny odnosić się również do kandydatów na rodziców adopcyjnych.  

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 161. 1. Ośrodek adopcyjny prowadzi: 
1) dokumentację dotyczącą: 
a) kandydatów do przysposobienia dziecka, 
b) szkoleń osób, o których mowa w lit. a, 
c) dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, 
d) pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym; 
2) rejestr osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 172 ust. 1.

2. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka: 
1) imię i nazwisko; 
2) obywatelstwo; 
3) adres miejsca zamieszkania; 
4) stan cywilny; 
5) wykształcenie; 
6) zawód; 
7) miejsce pracy; 
8) warunki mieszkaniowe; 
9) źródła dochodu; 
10) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem; 
11) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

wróć

phone