zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Gromadzenie dowodów zdrady a naruszenie dóbr osobistych

Data publikacji: 10.06.2019r.

Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczyło się postępowanie w zakresie bezprawnego zbierania danych osobowych za sygn. akt V ACa 593/17. Powód występujący w przedmiotowym postępowaniu skierował pozew przeciwko dwóm osobom. Nie bez znaczenia w tym postępowaniu pozostawał fakt, iż pierwszym z pozwanych był detektyw, który zbierał dane powoda oraz przekazywał je drugiemu pozwanemu – który wykorzystał zgromadzony materiał w postępowaniu rozwodowym. 

 

Pozwani domagali się oddalenia powództwa, jako bezzasadnego. Pierwszy pozwany, jako detektyw działający w zawodzie od lat, zgodnie z prawem mógł zbierać i przetwarzać dane osobowe, na zlecenie osób trzecich, również bez zgody osób, których zlecenie bezpośrednio dotyczyło. Drugi pozwany, zlecił wykonanie raportu detektywistycznego, co również nie jest niezgodne z prawem. Raport niniejszy został przedłożony do własnej sprawy rozwodowej drugiego pozwanego, celem wykazania zdrady małżeńskiej.

 

Według Sądu Apelacyjnego, raport detektywistyczny, zawierający fakty dotyczące m.in. daty urodzenia czy pojazdu, którym porusza się osoba nie są danymi, które w jakikolwiek sposób narusza dobro osobiste. Pozwany detektyw również nie dokonywał żadnych ocen osoby, której dotyczył raport. 

 

Sądu obu instancji uznały powództwo jako niezasadne z uwagi na brak bezprawności postępowania, jednakże uznały również naruszenie prawa do prywatności powoda z uwagi na ujawnienie w raporcie wielu kwestii dotyczących życia prywatnego powoda. W związku z powyższym, bez znaczenia dla opisywanego procesu pozostawała kwestia cierpień psychicznych powoda w związku z naruszeniem jego prywatności.

Art. 24 § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 

(Podtytuł artykułu: Czy dowody zdrady zebrane przez detektywa są zgodne z prawem?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   dóbr osobistych  

wróć

phone