Dowody uzyskane „przy okazji” podsłuchu

wrz

20

Do Sądu Najwyższego trafiło zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy: 
"Czy użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie »innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej« obejmuje swoim zakresem wszystkie przestępstwa ścigane z urzędu lub przestępstwa skarbowe czy wyłącznie przestępstwa, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 t.j.)?"

W uchwale z 29 czerwca 2018 r. I KZP 4/18 Sądu Najwyższy stwierdził, iż użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie "innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego innego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej" obejmuje swoim zakresem wyłącznie te przestępstwa, co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej, w tym te, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 t.j. z późn. zm.).

Uchwała ta ograniczyła możliwość wykorzystywania dowodów uzyskanych „przy okazji” podsłuchu do ścigania innych przestępstw, ale tych co do których sąd może wyrazić zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej. Przy interpretacji art. 168b k.p.k. należy nadać prymat wykładni systemowej - w szczególności systematyzacji zewnętrznej - która prowadzi do nakazu przestrzegania zasad konstytucyjnych, w tym zasady proporcjonalności. Ingerencja w wolność człowieka - jego prawo do prywatności - nie może mieć charakteru nieograniczonego. Ograniczeniem takim winien być katalog poważnych przestępstw uzasadniających ingerującą w status jednostki kontrolę operacyjną. Jeżeli zaś tak, to zarówno kontrola operacyjna o charakterze pierwotnym, jak i wtórnym, może być prowadzona wyłącznie w stosunku do przestępstw katalogowych - m.in. z art. 19 ust. 1 ustawy o Policji

Podstawa prawna: art. 168b ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).AAA

(Podtytuł artykułu: Czy dowody uzyskane „przy okazji” podsłuchu dowody można wykorzystać do ścigania wszystkich przestępstw?)

wróć

Nasze wyróżnienia

    

         

© 2016 - 2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)