Porady Online

 

 

więcej

info

Dowód z zeznań świadka „ze słyszenia”

Data publikacji: 18.06.2018r.

Wyróżnia się dwa rodzaje świadków: naocznych (bezpośrednich) oraz ze słyszenia (pośrednich). Świadkowie naoczni to tacy, którzy osobiście obserwowali zdarzenie, podczas gdy świadkowie ze słyszenia to tacy, którzy wiedzę na temat zdarzenia opierają na informacjach uzyskanych od innej osoby. 

Zaobserwować można dwie linie orzecznicze, z których jedna zakłada, iż można przeprowadzać dowód z przesłuchania świadka „ze słyszenia”. Zgodnie natomiast z drugą linią orzeczniczą, nie ma podstaw do uwzględnienia i nadania jakiejkolwiek mocy dowodowej zeznaniom takiego świadka.  

Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 26.10.2017 roku (sygn. akt V ACa 162/17) wskazał iż nie ma podstaw aby automatycznie uznać za niewiarygodne zeznania świadka „ze słyszenia”. Sąd wskazał, iż w procedurze cywilnej nie ma przepisu, który nakazuje pomijać z zasady zeznania takich świadków. Przedmiotem zeznania powinny jednak być, co do zasady, osobiste spostrzeżenia świadka.

Art. 233 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu. 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Czy zeznania świadka „ze słyszenia” są brane przez sądy pod uwagę?)

wróć

phone