Uprzejmie informujemy, iż użytkownicy sieci PLUS mogą mieć problem z połączeniem się z Kancelarią. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt pod nr tel. 536 407 694 lub mailowy: adwokat@katarzynatryniszewska.pl Problem należy też zgłosić do swojego operatora sieci.

zegar   GODZINY OTWARCIA KANCELARII W DNIACH 13.08.2018 r. - 17.08.2018 r.   zegar

 

dzień    Kancelaria w Warszawie       Filia w Nowym Dworze Mazowiecki      Telefon   
13.08 (poniedziałek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
14.08 (wtorek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
15.08 (środa) nieczynne nieczynne nieczynne
16.08 (czwartek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
17.08 (piątek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00

 

Dłuższy termin na odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę

Data publikacji: 03.01.2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., na skutek nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 r., w znaczny sposób wydłużono terminy na odwołanie się do sądu pracy od rozwiązania  umowy o pracę.

Dotychczas obowiązywał krótki, bo tylko 7-dniowy, termin na złożenie do sądu pracy pozwu, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Obecnie termin ten został wydłużony do 21 dni. Podobnie wydłużono termin dotychczas 14-dniowy na złożenie odwołania (pozwu) do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, jak również na złożenie pozwu z żądaniem nawiązania umowy o pracę.

Powyższe przepisy dotyczą sytuacji zaistniałych począwszy od 1 stycznia 2017 r., a zatem przede wszystkim wypowiedzeń wręczonych od tej daty. Jeżeli jednak na dzień 31 grudnia 2016 r. nie upłynęły jeszcze dotychczasowe terminy na odwołanie do sądu pracy, ulegają one wydłużeniu zgodnie z nowymi przepisami. 

Stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art.  264. §  1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§  2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§  3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Art. 24. Do terminów określonych w art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255). 

wróć

phone