Dłuższy termin na odwołanie do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę

Data publikacji: 03.01.2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., na skutek nowelizacji z dnia 16 grudnia 2016 r., w znaczny sposób wydłużono terminy na odwołanie się do sądu pracy od rozwiązania  umowy o pracę.

Dotychczas obowiązywał krótki, bo tylko 7-dniowy, termin na złożenie do sądu pracy pozwu, w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę. Obecnie termin ten został wydłużony do 21 dni. Podobnie wydłużono termin dotychczas 14-dniowy na złożenie odwołania (pozwu) do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia, jak również na złożenie pozwu z żądaniem nawiązania umowy o pracę.

Powyższe przepisy dotyczą sytuacji zaistniałych począwszy od 1 stycznia 2017 r., a zatem przede wszystkim wypowiedzeń wręczonych od tej daty. Jeżeli jednak na dzień 31 grudnia 2016 r. nie upłynęły jeszcze dotychczasowe terminy na odwołanie do sądu pracy, ulegają one wydłużeniu zgodnie z nowymi przepisami. 

Stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art.  264. §  1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§  2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§  3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

Art. 24. Do terminów określonych w art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255). 

wróć

phone