PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Bezczynność sądu nie zawsze świadczy o przewlekłości postępowania

Data publikacji: 19.11.2017r.

Sąd Najwyższy, orzeczeniem z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie za sygn. akt III SPP 36/17 wskazał, że 8 - miesięczny termin oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej nie jest jednoznaczne z tym, że postępowanie prowadzone jest  w sposób przewlekły. Sąd zobowiązany jest bowiem zajmować się sprawami w kolejności ich wpływu. 

W przedmiotowej sprawie pozwana złożyła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki. Akta sądu I instancji w październiku 2016 r. wpłynęły do sądu apelacyjnego, natomiast w czerwcu 2017 r. zostało wydane zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy. 

Sąd Najwyższy uznał skargę za niezasadną. Stwierdził, że postępowanie przed sądem apelacyjnym nie cechuje się nieuzasadnioną zwłoką w rozumieniu przepisów ustawy o skardze na przewlekłość. Wprawdzie okres między wpływem akt sprawy do sądu drugiej instancji (październik 2016 r.) a zarządzeniem w czerwcu 2017 r. przez przewodniczącego wydziału cywilnego sądu apelacyjnego o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 6 września 2017 r. wyniósł osiem miesięcy, „(…) to jednak niepodejmowanie w tym czasie przez sąd czynności usprawiedliwione jest ilością spraw rejestrowanych w wydziale oraz koniecznością ich rozpoznania zgodnie z kolejnością wpływu. Dodatkowo podkreślić należy, że wniesienie skargi na przewlekłość postępowania ma w istocie służyć dyscyplinowaniu czynności podejmowanych na danym etapie toczącego się jeszcze postępowania w określonej sprawie. Tymczasem w przedmiotowej sprawie termin rozprawy apelacyjnej został już wyznaczony. Nie zachodzi zatem potrzeba "dyscyplinowania" podejmowanych przez Sąd czynności.

Art. 2. 1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowania przygotowawczego.
1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm.5)), chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.
2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1259, z późn. zm.).

 

(Podtytuł artykułu: W jakiej sytuacji zachodzi przewlekłość postępowania?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   o zapłatę  

wróć

phone