Bezczynność sądu nie zawsze świadczy o przewlekłości postępowania

Prawo cywilne 

lis

19

Sąd Najwyższy, orzeczeniem z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie za sygn. akt III SPP 36/17 wskazał, że 8 - miesięczny termin oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej nie jest jednoznaczne z tym, że postępowanie prowadzone jest  w sposób przewlekły. Sąd zobowiązany jest bowiem zajmować się sprawami w kolejności ich wpływu. 

W przedmiotowej sprawie pozwana złożyła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki. Akta sądu I instancji w październiku 2016 r. wpłynęły do sądu apelacyjnego, natomiast w czerwcu 2017 r. zostało wydane zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy. 

Sąd Najwyższy uznał skargę za niezasadną. Stwierdził, że postępowanie przed sądem apelacyjnym nie cechuje się nieuzasadnioną zwłoką w rozumieniu przepisów ustawy o skardze na przewlekłość. Wprawdzie okres między wpływem akt sprawy do sądu drugiej instancji (październik 2016 r.) a zarządzeniem w czerwcu 2017 r. przez przewodniczącego wydziału cywilnego sądu apelacyjnego o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 6 września 2017 r. wyniósł osiem miesięcy, „(…) to jednak niepodejmowanie w tym czasie przez sąd czynności usprawiedliwione jest ilością spraw rejestrowanych w wydziale oraz koniecznością ich rozpoznania zgodnie z kolejnością wpływu. Dodatkowo podkreślić należy, że wniesienie skargi na przewlekłość postępowania ma w istocie służyć dyscyplinowaniu czynności podejmowanych na danym etapie toczącego się jeszcze postępowania w określonej sprawie. Tymczasem w przedmiotowej sprawie termin rozprawy apelacyjnej został już wyznaczony. Nie zachodzi zatem potrzeba "dyscyplinowania" podejmowanych przez Sąd czynności.

art. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2016 r. poz. 1259, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: W jakiej sytuacji zachodzi przewlekłość postępowania?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)