Adopcja ze wskazaniem – zostaje. Kolejna negatywna opinia w zakresie zmiany przepisów

Prawo rodzinne 

mar

03

W dniu 23 lutego 2015 r. zostało sporządzone stanowisko Rady Ministrów wobec projektu ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczającego adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzającego bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu. Również to stanowisko, tak jak pozostałe, w tym Sądu Najwyższego, jest negatywne, co oznacza, iż projekt przepisów może nie wejść w życie, z dość dużym prawdopodobieństwem.

Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361, w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 13 maja 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wypowiedziała się negatywnie na temat projektowanych zmian w zakresie adopcji ze wskazaniem, przesyłając do Sejmu opinię z 8 maja 2014 r. Ponadto do Sejmu w dniu 14 maja 2014 r. została skierowana opinia Sądu Najwyższego, również negatywna. Kolejne opinie zostały sporządzone przez Biuro Analiz Sejmowych, w tym opinia z 4 lipca 2014 r., która nie poparła projektu zmian, wskazując wprost, iż „(…) przysposobienie ze wskazaniem jest legalną instytucją prawną i nadużyciem jest upowszechnianie w mediach twierdzenie, że każde tego typu orzeczenie sądu stanowi konsekwencje umowy handlowej między rodzicami naturalnymi dziecka i przysposabiającymi. (…).

Natomiast z opinii Rady Ministrów wynika, iż zawężenie grupy osób, spośród których rodzice biologiczni dziecka mogą wskazać przyszłych rodziców adopcyjnych, „w znaczący sposób ogranicza prawo rodziców do wyboru i powierzenia swoich dzieci osobom, które darzą zaufaniem, a które niekoniecznie muszą być z nimi w jakikolwiek sposób spokrewnione czy spowinowacone. Brak tego rodzaju więzi nie powoduje przecież, iż osoby obce (w sensie prawnym) będą dla dziecka „gorszym” rodzicem adopcyjnym (np. wieloletnia przyjaciółka rodziców biologicznych czy zaprzyjaźnione z nimi małżeństwo)”.

W zakresie natomiast wprowadzenia obligatoryjnego pośrednictwa ośrodków adopcyjnych w złożeniu do sądu opiekuńczego wniosku o przysposobienie, wskazano, iż „Dalsze wzmocnienie roli tych ośrodków, które wynika za zgłoszonej propozycji legislacyjnej, może jednak stanowić nadmierną ingerencję w zasadę autonomii rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska, zagwarantowaną w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane zmiany art. 585 § 1, § 2 i § 3 k.p.c. budzą nadto wątpliwości z punktu widzenia ograniczenia konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)”.

Ostatecznie w stanowisku Rady Ministrów zaproponowano rozważenie odstąpienia od zmian w Kodeksie rodzinnymi i opiekuńczym, jako nieproporcjonalnej ingerencji w prawo rodziców do decydowania, komu powierzą własne dziecko. „Tym samym proponuje się modyfikację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przez zdefiniowanie, za pomocą katalogu otwartego, elementów koniecznych, jakie powinna zawierać opinia sporządzana przez ośrodek adopcyjny na potrzeby postępowania sądowego o przysposobienie. Ewentualnie rozważyć również można nowelizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez wprowadzenie normy kompetencyjnej dla ośrodków adopcyjnych o obowiązku sporządzania tego rodzaju opinii na potrzeby sądowego postępowania o przysposobienie”.

Oznacza to, iż prace nad projektem zmian przepisów nadal będą prowadzone, jednakże w innym kierunku, mającym w istocie doprecyzować kwestie współpracy ośrodków adopcyjnych z sądem w toku postępowania o adopcję ze wskazaniem.

Podstawa prawna: art. 119, art. 119 [1] ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788), art. 585 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)