Adopcja ze wskazaniem do usunięcia

Prawo rodzinne 

sie

11

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił między innymi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z powtórnym wnioskiem o dokonanie zmian w przepisach adopcji ze wskazaniem. W dniu 23 lipca 2013 r. została udzielona odpowiedź przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

„Proponowane rozwiązanie, ograniczające krąg osób, którym rodzice biologiczni dziecka mogą przekazać władzę rodzicielską do osób z nim spokrewnionych i spowinowaconych, zasługuje na uwagę z punktu widzenia próby ograniczenia zjawiska przeprowadzania tzw. adopcji ze wskazaniem z jednoczesnym uzyskiwaniem z tego tytułu korzyści materialnych. Jednakże z drugiej strony ograniczanie tego kręgu osób, jedynie do osób spokrewnionych i spowinowaconych, budzi wątpliwości merytoryczne gdyż:

a) należy się liczyć z możliwością wystąpienia sytuacji, w której rodzice wskażą krewnych, którzy nigdy nie poznali dziecka. Natomiast samo dziecko mogło wytworzyć więź z osobą niespokrewnioną czy niespowinowaconą z najbliższego otoczenia, której predyspozycje do pełnienia roli rodzica adopcyjnego okażą się większe niż osoby krewnej.

b) należy także brać pod uwagę możliwość wystąpienia sytuacji, w której rodzice biologiczni nie chcą albo nie mogą wskazać osób krewnych lub powinowatych. Wolą rodziców biologicznych może być przysposobienie ich dziecka przez osobę niespokrewnioną, czy niepowinowaconą, ale będącą w bardzo bliskiej zażyłości zarówno z rodzicami biologicznymi, jak i samym dzieckiem, którą darzą większym zaufaniem niż osoby z rodziny.

Warta poparcia natomiast jest propozycja składania wniosku o przysposobienie dziecka za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego. Obecnie na podstawie art. 586 § 4, sąd występuje o opinię kwalifikacyjną do ośrodka adopcyjnego. Opinia ta jest sporządzana w oparciu o zgromadzone informacje o kandydatach (wywiad adopcyjny), których to informacji ośrodek nie posiada, jeśli kandydaci złożyli wniosek w sądzie, nie zgłaszając się uprzednio do ośrodka adopcyjnego. Pamiętać należy bowiem, że w świetle obecnych przepisów, wniosek taki składają kandydaci do przysposobienia dziecka. Natomiast ośrodek adopcyjny udziela kandydatom pomocy jedynie w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. Zatem proponowana zmiana w zakresie art. 585 kpc, ustalająca zasadę dotyczącą procedury składania wniosku o przysposobienie zawsze za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego, przyczyni się do ujednolicenia postępowania w procedurze adopcyjnej.

Jednakże wątpliwość budzi postanawianie o osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym, ustalanej przed wydaniem orzeczenia o przysposobienie. Kandydaci, na tym etapie procedury, nie mąją bowiem obowiązku posiadania opinii ośrodka adopcyjnego. Zatem należałoby dokonać stosownej zmiany w art. 120[1] kro. Proponuje się zatem rozważyć wprowadzenie nowego rozwiązania odnoszącego się do określania przez sąd sposobu i okresu osobistej styczności, o której mowa w art. 120[1] par. 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Warunkiem koniecznym do określenia tej styczności można bowiem uczynić uzyskanie przez kandydatów pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 169 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wówczas argument odnoszący się do nawiązanych więzi nie mógłby być podnoszony wobec kandydatów, którzy nie uzyskali pozytywnego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Innym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem może być uwarunkowanie wydania przez sąd postanowienia o przysposobieniu w sytuacjach opisywanych w piśmie Pana Rzecznika od tego, czy wskazani przez rodziców biologicznych kandydaci do przysposobienia dziecka posiadają pozytywną opinię kwalifikacyjną, wydaną przez ośrodek adopcyjny. Obecnie przepisy nie wskazują, iż musi być ona pozytywna.

Opinia ta stanowiłaby dodatkowe źródło rzetelnej wiedzy o kandydatach, potwierdzonej przeprowadzonymi badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi".

Opracowano na podstawie: Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z dnia 19 kwietnia 2013 r.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)