Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód   Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód wsparcie: GSpeech

ZMIANY W PRZEPISACH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zlikwidowano adopcję ze wskazaniem w dotychczasowym brzmieniu, ograniczając tę instytucję do zgody na adopcję wyłącznie w stosunku do krewnych rodziców dziecka oraz małżonka rodzica.

Czytaj więcej...

OCENA SYTUACJI PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA I RODZINY ZASTĘPCZEJ

Zgodnie z art. 128 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka. Zgodnie natomiast z art. 129 ustawy organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka w celu między innymi, ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, modyfikowania planu pomocy dziecku oraz monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie. Z art. 37 ustawy wynika, iż objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może w niej przebywać nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się np. w szkole. Ocena ma dotyczyć dziecka, a nie osoby, która osiągnęła pełnoletniość.

Czytaj więcej...

TREŚĆ POZWU O ALIMENTY SKŁADANEGO PRZEZ KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Nie ma obowiązującego wzoru pozwu o alimenty składanego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. W pozwie należy zatem wskazać dane kierownika i adres powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz dane powoda, czyli małoletniego którego reprezentuje kierownik. Jako pozwanych należy wskazać rodziców małoletniego, albo inne osoby zobowiązane do zapłaty alimentów, jeśli to nie są rodzice.

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE NA UTRZYMANIE DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ PODLEGA EGZEKUCJI

W dniu 9 sierpnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Sprawiedliwości z wniosek o rozważenie potrzeby włączenia świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 80 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) do katalogu świadczeń wyłączonych spod egzekucji prowadzonej przez komornika. Norma art. 831 §1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż nie podlegają egzekucji między innymi świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie natomiast z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Czytaj więcej...

ZA ZAPŁATĘ KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ ODPOWIADA GMINA

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Czytaj więcej...

OD RODZINY ZASTĘPCZEJ SPOKREWNIONEJ NIE WYMAGA SIĘ NIEKARALNOŚCI

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

Czytaj więcej...

ZASADY PRZYDZIELANIA KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – TERAZ I W 2015 R.

W dniu 8 czerwca 2012 r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie zasad przydzielania rodzinnej pieczy zastępczej koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W poprzednio obowiązującej wersji ustawa stanowiła, iż obligatoryjną opieką obejmowało się rodziny zastępczej i rodzinne domy dziecka bez co najmniej 3 – letniego doświadczenia przed 1 stycznia 2012 r. Jeśli rodzinna piecza zastępcza posiadała co najmniej 3 – letnie doświadczenie mogła, ale nie musiała zostać objęta opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina zastępcza, mogą zostać objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Objęcie opieką następowało w okresie do dnia 1 stycznia 2015 r.

Czytaj więcej...

ZASADY PRZYDZIELANIA ASYSTENTÓW RODZINY – TERAZ I W 2015 R.

Z dniem 8 czerwca 2012 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiany dotyczyły między innymi przepisów o przydzielaniu asystentów rodziny. Inne zasady ich przydzielania będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2014 r. a inne od dnia 1 stycznia 2015 r.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. po otrzymaniu wniosku od pracownika socjalnego o przydzielenie rodzinie asystenta kierownik ośrodka pomocy społecznej może, ale nie musi:

1) przydzielić rodzinie asystenta rodziny;

2) wystąpić do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny;

3) wystąpić do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

Czytaj więcej...

W JAKIM WIEKU MOŻNA UMIESZCZAĆ DZIECI W PLACÓWKACH OD 1 STYCZNIA 2012 R.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, socjalizacyjnego oraz specjalistyczno-terapeutycznego, jak również w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do dnia 1 stycznia 2016 r., mogą być umieszczane dzieci powyżej 7. roku życia. Po 1 stycznia 2016 r. w placówkach będzie można umieszczać dzieci tylko powyżej 10. roku życia. Nie dotyczy to przypadków wyjątkowych, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. W takim przypadku w placówce można umieszczać dzieci młodsze. Oznacza to, iż od 1 stycznia 2012 r. co do zasady, do placówek nie mogą trafiać dzieci małe, w tym noworodki.

Czytaj więcej...

TZW. BŁĄD REDAKCYJNY W USTAWIE - POPRAWIONY

Ministerstwo Pracy powoływało się w komunikatach, iż likwidacja od 1 stycznia 2012 r. niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego to błąd redakcyjny przy uchwalaniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacją z dnia 15 grudnia 2011 r. błąd ten został poprawiony. Zostały również wprowadzone zmiany w zakresie świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych działających przed 1 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czytaj więcej...

RODZINY ZASTĘPCZE I PROWADZĄCY RODZINNY DOM DZIECKA BĘDĄ PODLEGAĆ OCENIE

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej będzie oceniał:

1) sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka;

2) rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny między innymi, w celu monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Czytaj więcej...

BŁĄD REDAKCYJNY W USTAWIE O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej został niedawno opublikowany „Komunikat w sprawie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - z dodatkowymi wyjaśnieniami”.  Poniżej jego treść:

„Rozwiązania zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące działających dzisiaj niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego:

Zgodnie z art. 229 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego, w rozumieniu niniejszej ustawy.

Czytaj więcej...

Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... wsparcie: GSpeech