Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód   Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód wsparcie: GSpeech

ZADOŚĆUCZYNIENIE PIENIĘŻNE ZA BRAK KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Wyrokiem z 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I ACa 202/15 uznał, iż dopuszczalne jest dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych rodzica w postaci prawa do utrzymywania kontaktu z dzieckiem, a któremu drugi z rodziców utrudnia bądź uniemożliwia realizowanie tych kontaktów.

Wyrok został wydany w sprawie, w której powodowi w osobie ojca dziecka – matka dziecka uniemożliwiała kontakty z dzieckiem, mimo wydanego przez sąd orzeczenia regulującego odbywanie kontaktów.

Czytaj więcej...

BRAK POROZUMIENIA RODZICIELSKIEGO NIE MUSI SIĘ JUŻ SKOŃCZYĆ OGRANICZENIEM WŁADZY RODZICIELSKIEJ OJCU DZIECKA

Obowiązujące rozwiązania zawarte w art. 58 i art. 107 k.r.o. powodują, że w przypadku braku porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd jest zmuszony do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Regulacja ta zakłada automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej strony ogranicza zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w wielu postępowaniach prowadzi do zaostrzenia konfliktów między rodzicami

- taka informacja została zamieszczona na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w osobie Bronisława Komorowskiego w dniu 20 lipca 2015 r. podpisał ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 1062, druk sejmowy nr 3104).

Czytaj więcej...

UCHYLENIE ALIMENTÓW NA PEŁNOLETNIE DZIECKO

Uchylenie alimentów przez rodzica na pełnoletnie dziecko jest możliwe. Przewidują to przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednakże nie jest to kwestia prosta ani oczywista.

Przepisy stanowią, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Skoro można żądać zmiany w zakresie wysokości alimentów, możliwe jest również żądanie ich uchylenia w całości. Rodzic pełnoletniego dziecka może żądać uchylenia alimentów, jeśli wykaże, że dziecko może samodzielnie się utrzymać. Oczywiście nie będzie to dotyczyło tych pełnoletnich dzieci, które są niepełnosprawne i nie mogą podjąć zatrudnienia z powodu swojego stanu zdrowia. Uchylenie alimentów jest możliwe również za okres wcześniejszy niż wytoczenie sprawy w sądzie. Istotne jest bowiem od jakiej daty zaistniały podstawy do uchylenia alimentów, np. pełnoletnie dziecko porzuciło naukę na studiach wyższych bądź w dodatkowej szkole po osiągnięciu dorosłości. Uchylenie alimentów może obejmować również alimenty z okresu wcześniejszego, które zostały zapłacone, ale pod warunkiem wykazania istnienia przesłanek do uchylenia alimentów za ten wsteczny okres.

Czytaj więcej...

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM

Do Sejmu został zgłoszony projekt w sprawie zmian w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym, kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk sejmowy 2179). Głównym celem zmian jest zwrócenie uwagi na dobro dziecka w sytuacjach dla niego niekorzystnych.

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym ma zostać dodana preambuła mówiąca
o szczególnej więzi między rodzicami i dziećmi, która podlega ochronie prawnej. Zmiany mają dotyczyć również porozumienia zawieranego przez rodziców żyjących w rozłączeniu w zakresie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Porozumienie między innymi ma zakładać opiekę naprzemienną nad dzieckiem, zakładającą czasowe pozostawanie dziecka z każdym z rodziców.

Czytaj więcej...

POZBAWIENIE BYŁEGO MAŁŻONKA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

W większości przypadku Sąd orzekając o rozwodzie nie pozbawia żadnego z rodziców władzy rodzicielskiej. Jest to zrozumiałe, gdy oboje z rodziców poczuwają się do pełnienia w życiu dziecka roli ojca lub matki. Jednakże w wielu przypadkach jedno z rodziców zaraz po rozwodzie, choć ma prawo do kontaktów z dzieckiem, przestaje się nim interesować. Może to powodować duże trudności dla osoby, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, gdyż władza rodzicielska obejmuje m.in. prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Nadto trzeba pamiętać, iż o istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Dodatkowo jeśli były współmałżonek nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma możliwości, aby nowy partner życiowy osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem mógł je zaadoptować.

Czytaj więcej...

UBÓSTWO JAKO PRZYCZYNA OGRANICZENIA LUB ODEBRANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, których celem jest zwiększenie ochrony rodziny, w szczególności dzieci przed pochopnym odbieraniem ich z naturalnych rodzin z powodu ubóstwa. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku kiedy dobro dziecka jest zagrożone sąd ma prawo do umieszczenia dziecka w placówce wychowawczej lub w rodzinie zastępczej. Natomiast w przypadku zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej...

POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Od 3 listopada 2007 roku obwiązuje ustawa o pomocy osobom uprawionym do alimentów. Na mocy tej ustawy, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, osoba (lub jej ustawowy przedstawiciel) na rzecz której zasądzono alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu, może wystąpić o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Możliwe jest również złożenie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Warto podkreślić, iż chodzi tu o miejsce zamieszkania a nie zameldowania osoby, na rzecz której zasądzono alimenty. Przepisy te mają na celu zapewnienie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, oraz zwiększyć odpowiedzialność osób zobowiązanych do alimentacji.

Czytaj więcej...

MAŁŻONEK ODPOWIADA ZA DŁUGI DRUGIEGO MAŁŻONKA JEŚLI SIĘ NA NIE ZGODZIŁ

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Czytaj więcej...

ROZWÓD Z WINY MAŁŻONKA

Rozwodu można domagać się tylko jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny
i trwały rozkład pożycia. O rozwód do sądu może wystąpić każdy z małżonków. Zupełny i trwały rozkład pożycia oznacza, iż pomiędzy małżonkami nie ma już żadnych więzi gospodarczych, uczuciowych oraz ustało pożycie małżeńskie.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, iż w wyroku rozwodowym sąd może orzec o winie obu małżonków albo jednego z nich, nie orzekać o winie na zgodny wniosek małżonków w tym zakresie.

Czytaj więcej...

MOŻNA OBNIŻYĆ USTALONE PRZEZ SĄD ALIMENTY

Obowiązek płacenia przez rodziców alimentów na rzecz dzieci często trwa dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Potrzeby dziecka zmieniają się. Z tej przyczyny można przed sądem żądać podwyższenia alimentów. Jednak są takie sytuacje, iż konieczne będzie obniżenie zasądzonych od rodziców czy od jednego rodzica alimentów z uwagi na zmianę ich albo dziecka sytuacji osobistej lub majątkowej (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ważne jest też, że można domagać się obniżenia alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed sądem.

Czytaj więcej...

KIEDY ROZWÓD A KIEDY UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

Rozwód i unieważnienie małżeństwa to dwie różne instytucje prawne. Obie prowadzą do rozwiązania zawartego związku małżeńskiego, jednakże z różnym skutkiem i z powodu różnych przyczyn.

Do rozwodu dochodzi jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jeśli doszło do rozkładu pożycia, ale na skutek rozwodu miałoby ucierpień dobro wspólnych małoletnich dzieci, sąd nie orzeknie rozwodu. Podobnie będzie jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W tych dwóch ostatnich przypadkach po prostu nie dochodzi do orzeczenia rozwodu. W to miejsce nie wchodzi jednak prawo do unieważnienia małżeństwa, gdyż unieważnienie dotyczy całkowicie odmiennych przypadków.

Czytaj więcej...

KONTAKTY DZIADKÓW Z DZIECKIEM NIE OGRANICZAJĄ WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymienionych w art. 113[6] k.r.o. nie jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej także w rozumieniu art. 509 k.p.c. Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymienionych w art. 113[6] k.r.o. nie jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej także w rozumieniu art. 509 k.p.c.

Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 28 listopada 2012 r. (III CZP 74/2012, OSNC 2013/5 poz. 61), udzielając odpowiedzi na pytanie jednego z sądów, które sprowadzało się do tego, czy rozstrzyganie w przedmiocie uregulowania kontaktów dziecka z osobami bliskimi dziecku nie zawiera w swej istocie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, skoro orzeczenie sądu w tej mierze wkracza w treść wykonywania władzy rodzicielskiej, której częścią składową jest prawo i obowiązek pieczy nad dzieckiem przejawiającej się między innymi w swobodzie decydowania rodziców z kim dziecko może mieć styczność, a zatem w pewnym fragmencie ogranicza ich władzę rodzicielską?

Czytaj więcej...

USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Pod uwagę należy wziąć dobro dziecko, ale też rozsądne życzenia dziecka, jeśli ze względu na swój wiek, jest ono w stanie je wyrazić. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia jedno z nich powinno wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu opiekuńczego. Wniosek składa się do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka. Jeśli dziecko mieszka np. z matką na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, a ojciec dziecka mieszka np. w Gdańsku, wniosek o ustalenie kontaktów należy złożyć do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział III Rodzinny i Nieletnich przy ul. Chemików 1B.

Czytaj więcej...

GDY TOCZY SIĘ SPRAWA O ROZWÓD – NIE MOŻE TOCZYĆ SIĘ ODRĘBNA SPRAWA O ALIMENTY LUB O KONTAKTY Z DZIECKIEM

Sprawy o rozwód toczą się zawsze przed Sądem Okręgowym, natomiast sprawy o alimenty i o kontakty z dzieckiem – przed Sądem Rejonowym. Często zdarza się, że mimo iż trwa jeszcze małżeństwo, małżonkowie żyją w faktycznej separacji. W tym czasie kierują do sądu rejonowego pozew o alimenty celem uzyskania pieniędzy od drugiego małżonka na utrzymanie dzieci albo na własne utrzymanie albo też wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jeśli w czasie gdy toczy się taka sprawa, jeden z małżonków założy sprawę o rozwód, sprawa o alimenty i kontakty nie będzie się mogła toczyć osobno w sądzie rejonowym. Jeśli toczy się sprawa o rozwód sąd okręgowy podejmuje decyzje co do alimentów i kontaktów. Nie można w tym czasie złożyć odrębnego pozwu tylko o alimenty lub odrębnego wniosku tylko o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Czytaj więcej...

OD 1 STYCZNIA 2013 R. BECIKOWE NIE DLA WSZYSTKICH

Do dnia 31 grudnia 2012 r. z tytułu urodzenia się dziecka matka lub ojciec albo opiekun dziecka miał prawo otrzymać jednorazową zapomogę w kwocie 1.000 zł (becikowe). Od 1 stycznia 2013 r. przepisy się jednak zmienią na niekorzyść przyszłych rodziców, których dzieci przyjdą na świat od 1 stycznia 2013 r. Becikowe nadal będzie wynosiło 1.000 zł, ale będzie wypłacane rodzicom (opiekunom), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Podstawa prawna: art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992), art. 1 pkt 1 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255).

DOŻYWOTNIE ALIMENTY OD MAŁŻONKA WYŁĄCZNIE WINNEGO ROZWODU SĄ ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

W dniu 25 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 27/2012) orzekł, iż alimenty do których jest zobowiązany jeden z małżonków, który został uznany za wyłącznie winnego rozwodu są zgodne z Konstytucją.

Takie alimenty mogą zostać zasądzone od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a zatem od tego małżonka, który odpowiada za rozwód. Istotne jest jednak, aby rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Jeśli po rozwodzie sytuacja materialna małżonka niewinnego nie ulegnie zmianie albo pogorszy się ale w sposób nieznaczny, alimenty się nie należą.

Czytaj więcej...

KTO NIE MOŻE ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWA

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.

Czytaj więcej...

OD 1 STYCZNIA 2012 R. DO OTRZYMANIA BECIKOWE ZNOWU JEST KONIECZNE ZAŚWIADCZENIE

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów. Zapomoga powyższa, zwana potocznie „becikowym", przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Czytaj więcej...

UZNANIE DZIECKA PRZEZ OJCA

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Czytaj więcej...

ZMIANY W PRAWIE RODZINNYM OD 2012 R.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonuje również zmian w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ograniczając władzę rodzicielską sąd opiekuńczy mógł zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Od 1 stycznia 2012 r. sąd będzie mógł również zobowiązać rodziców oraz małoletniego do pracy z asystentem rodziny i realizowania planu pracy z rodziną oraz skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego.

Czytaj więcej...

Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... wsparcie: GSpeech