Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód   Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód wsparcie: GSpeech

ZMIANY W ZAWIERANIU UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Z dniem 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca zmiany w zakresie zawierania terminowych umów o pracę; przede wszystkim w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony.

Nowelizacja przewiduje zawieranie wyłącznie trzech rodzajów umów o pracę:

  1. na okres próbny,
  2. na czas nieokreślony,
  3. na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny (nadal może trwać maksymalnie 3 miesiące), może zostać zawarta wyłącznie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe:

1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;

2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Czytaj więcej...

OMIJANIE PRZEPISÓW O WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH

W dniu 1 kwietnia 2014 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (sygn. I PK 241/2013) poruszający kwestie omijania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Tematyka ta była już wielokrotnie poruszana przez Sąd Najwyższy (np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 50/13). Najważniejsza teza tego wyroku, który porusza wiele kwestii również czysto procesowych, brzmi :

Czytaj więcej...

DWUTYGODNIOWE WYPOWIEDZENIA PRZY UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY SĄ NIEZGODNE Z PRAWEM UNIJNYM

W dniu 13 marca 2014 roku został wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) wyrok(C-38/13) mogący wywrzeć zasadniczy wpływ na polskie prawo pracy dotyczące umów o pracę na czas określony. Wyrok ten był efektem pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. Pytanie brzmiało następująco:

Czy należy interpretować art.1 dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)(1), zwanej dalej dyrektywa 99/70/WE, klauzulę nr 1 załącznika do dyrektywy 99/70/WE, klauzulę nr 4 załącznika do dyrektywy 99/70/WE oraz ogólną zasadę prawa wspólnotowego dotyczącą zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu prawa krajowego,

Czytaj więcej...

PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NA RZECZ PRACODAWCY ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ USŁUGOBIORCY ZNAJDUJĄCEMU SIĘ POZA GRANICAMI POLSKI

W dniu 4 marca 2014 weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy w niedziele i święta na rzecz pracodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną usługobiorcy znajdującemu się poza granicami Polski. Celem ustawodawcy, przy wprowadzeniu zmian do Kodeksu pracy, było wyjście naprzeciw zmianom, jakie nastąpiły w gospodarce w obszarze świadczenia nowoczesnych usług w ciągu ostatnich kilkunastu latach. Przed nowelizacją art. 151[10] Kodeksu pracy nie było bezpośrednio dopuszczalne wykonywanie pracy w niedziele i święta na rzecz różnych, zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe.

Czytaj więcej...

ZWOLNIENIE Z PRACY W CELU ZAŁATWIANIA SPRAW OSOBISTYCH

Jeszcze w zeszłym roku wszedł w życie przepis Kodeksu pracy, zgodnie z którym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma obowiązek udzielić takiego zwolnienia na każdy pisemny wniosek pracownika.

Czytaj więcej...

KTO JEST PRACODAWCĄ KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ?

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Ośrodek pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną gminy i zatrudnia pracowników. Jest on zatem pracodawcą dla zatrudnianych pracowników. Problem pojawia się w sytuacji ustalenia pracodawcy dla kierownika takiego ośrodka. Nie jest nim wójt, burmistrz czy prezydent miasta, ani też rada miejska. Pracodawcą kierownika jest również ośrodek pomocy społecznej, którym kieruje. W tej kwestii wypowiadał się już Sąd Najwyższy:

Czytaj więcej...

ZMIANY W URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

Z dniem 17 czerwca 2013 r. wprowadzony zmiany w przepisach o urlopach macierzyńskich. Zmiany zostały wprowadzone również w zakresie urlopów wychowanych. Dotychczas urlop wychowawczy mógł wynosić maksymalnie 3 lata ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie uległ zmianie. Została natomiast przesunięta granica wieku dziecka – do 5 lat, które może być wychowywane w trakcie tego urlopu.

Czytaj więcej...

ZMIANY W URLOPACH MACIERZYŃSKICH

Z dniem 17 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z nimi pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego. W przypadku złożenia wniosku pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Dodatkowy urlop macierzyński wynosi obecnie 6 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo 8 tygodni w razie urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. 

Czytaj więcej...

NIE KAŻDY PRACODAWCA MOŻE ZWOLNIĆ Z PRACY PRACOWNIKA NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne). Do tych przyczyn została dodana jeszcze jedna przewidziana w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Orzeczenie to dotyczy wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozwala na zwolnienie z pracy pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym z przyczyn niezależnych od pracownika, np. z powodu likwidacji jego stanowiska pracy.

Czytaj więcej...

NA ODWOŁANIE DO SĄDU PRACY JEST TYLKO KILKA DNI

Jeśli pracownik otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę ma tylko 7 dni na złożenie odwołania, czyli pozwu, do sądu pracy. Podobnie na odwołanie się od wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy jest tylko 7 dni.

Jeśli pracownikowi zostanie doręczenie rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowych z jego winy (zwolnienie dyscyplinarne) albo bez jego winy np. z powodu przedłużającej się nieobecności w pracy z powodu choroby, na odwołanie do sądu jest 14 dni.

Odwołanie należy sporządzić na piśmie i wysłać albo złożyć bezpośrednio do sądu, bez pośrednictwa pracodawcy.

Czytaj więcej...

JAK WYDAWAĆ ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANIE PRZEPISÓW

W dniu 21 marca 2011 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu 24 miesięcy. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Pracownik może jednak w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

Czytaj więcej...

ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ BĘDZIE DODATKOWY DZIEŃ WOLNY

Do dnia 7 października 2012 r. obowiązywał przepis, który nie pozwalał na obniżenie wymiaru czasu o święto, czyli o 8 godzin, przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy. Na przykład jeśli pracownik zgodnie z rozkładem czasu pracy pracował od poniedziałku do piątku, a święto wypadło w sobotę (czyli dzień wolny dla pracownika) to wymiar jego czasu pracy nie ulegał obniżeniu o 8 godzin. Oznacza to, że nie dostawał on dodatkowego dnia wolnego. Jeśli pracownik, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracuje od wtorku do soboty i święto wypadnie w sobotę, czyli w pracujący dla niego dzień, wymiar jego czasu pracy ulegnie obniżeniu o 8 godzin, czyli będzie on w danym tygodniu pracował krócej. Oznaczało to, że jeden pracownik pracował 5 dni w tygodniu, a drugi – 4 dni. Jednemu z nich święto obniżyło wymiar czasu pracy i pracował w danym miesiącu mniej godzin, a drugi musiał wypracować cały wymiar czasu pracy przypadający na dany miesiąc.

Czytaj więcej...

OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY W UMOWIE O PRACĘ

Zgodnie z art. 29 §1 pkt 2 umowa o pracę określa między innymi, miejsce wykonywania pracy. Miejscem pracy może być konkretne miejsce np. zakład produkcyjny, siedziba firmy czy jej biura. Miejsce wykonywania pracy może być określone również jako pewien obszar geograficzny np. województwo mazowieckie czy m.st. Warszawa.

W kwestii określenia miejsca wykonywania pracy wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy, a ostatnio w uchwale z dnia 9 grudnia 2011 r., II PZP 3/11:

Czytaj więcej...

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie zatem możliwe wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zamieszczenia w umowie klauzuli zezwalającej na rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem. W przypadku braku takiej klauzuli pracodawca i pracownik mogą w drodze zgodnego porozumienia sporządzonego na piśmie zmienić umowę o pracę, wprowadzając do niej wskazaną powyżej klauzulę. W przypadku braku takiej klauzuli wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie będzie możliwe.

Czytaj więcej...

ZMIANY W URLOPACH MACIERZYŃSKICH OD 2012 r.

Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2012 r. zwiększy się wymiar tego urlopu.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie bądź przysposobienia jednego dziecka w 2010 i 2012 r. wynosił 2 tygodnie. Od przyszłego roku będzie wynosił 4 tygodnie.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie bądź przysposobienia więcej niż jednego dziecka, w 2010 i 2011 r. wynosił 3 tygodnie. Od przyszłego roku będzie wynosił 6 tygodni.

Czytaj więcej...

Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... wsparcie: GSpeech