Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód   Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... Welcome to Warszawa Praga - prawo pracy, prawo spadkowe, sprawy karne, zasiedzenie, alimenty, rozwód wsparcie: GSpeech

ADOPCJA ZE WSKAZANIEM – CZY NA PEWNO ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA (NOWA INTERPRETACJA)

Mimo przewodniej idei, która towarzyszyła wprowadzeniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 119[1a] (zmiana wejdzie w życie 18 września 2015 r., Dz.U. poz. 1199, druk sejmowy 2361), a mianowicie, ograniczenia możliwości adopcji ze wskazaniem wyłącznie do krewnych rodzica i jego małżonka, interpretacja tego przepisu, przestaje być jednoznaczna po analizie nagrań z posiedzeń podkomisji i komisji sejmowych rozpatrujących projekt tej zmiany. Nagrania te są zamieszczone na stronie sejmu: http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&7&2361

W trakcie prac komisji przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszali wątpliwości, nie tylko co do celowości nowelizacji, ale również jej skutków, wobec braku zmiany przepisu art. 119 k.r.o.

Czytaj więcej...

ZLIKWIDOWANO ADOPCJĘ ZE WSKAZANIEM

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu ograniczenie zagrażającego prawom i dobru dzieci tzw. podziemia adopcyjnego poprzez ograniczenie kręgu osób do samych krewnych i małżonka rodzica, w przypadku których jest możliwość adopcji ze wskazaniem

– taka informacja została zamieszczona na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który w osobie Bronisława Komorowskiego w dniu 5 sierpnia 2015 r. podpisał wskazaną zmianę przepisów, doprowadzającym tym samym do likwidacji adopcji ze wskazaniem.

Ustawa ta została uchwalona i podpisana co do zasady w kształcie, który został zaproponowany w projekcie (druk sejmowy nr 2361), mimo negatywnych w tym zakresie opinii ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego oraz Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej...

ADOPCJA ZE WSKAZANIEM – ZOSTAJE. KOLEJNA NEGATYWNA OPINIA W ZAKRESIE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 23 lutego 2015 r. zostało sporządzone stanowisko Rady Ministrów wobec projektu ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczającego adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzającego bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu. Również to stanowisko, tak jak pozostałe, w tym Sądu Najwyższego, jest negatywne, co oznacza, iż projekt przepisów może nie wejść w życie, z dość dużym prawdopodobieństwem.

Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361, w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 13 maja 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wypowiedziała się negatywnie na temat projektowanych zmian w zakresie adopcji ze wskazaniem, przesyłając do Sejmu opinię z 8 maja 2014 r. Ponadto do Sejmu w dniu 14 maja 2014 r. została skierowana opinia Sądu Najwyższego, również negatywna. Kolejne opinie zostały sporządzone przez Biuro Analiz Sejmowych, w tym opinia z 4 lipca 2014 r., która nie poparła projektu zmian, wskazując wprost, iż „(…) przysposobienie ze wskazaniem jest legalną instytucją prawną i nadużyciem jest upowszechnianie w mediach twierdzenie, że każde tego typu orzeczenie sądu stanowi konsekwencje umowy handlowej między rodzicami naturalnymi dziecka i przysposabiającymi. (…).

Czytaj więcej...

NEGATYWNE OPINIE NA TEMAT LIKWIDACJI ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

Projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczający adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzający bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu, może nie wejść w życie.

Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361
w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Czytaj więcej...

DOJDZIE DO ZMIANY PRZEPISÓW O ADOPCJI ZE WSKAZANIEM?

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, przygotowała w dniu 14 marca 2014 r. projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania adopcyjnego wprowadzając adopcję ze wskazaniem ograniczającą krąg rodziców adopcyjnych do osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzając bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu.

Czytaj więcej...

OKRES TRWANIA KONTAKTÓW DZIECKA Z RODZICAMI ADOPCYJNYMI

Przepisy nie określają jak długo powinny trwać takie kontakty. Określa je sąd według swojego uznania oraz przy uwzględnieniu opinii ośrodka adopcyjnego. W tym celu wydaje postanowienie o określeniu osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Często zdarza się, iż wystarczy jedno bądź dwa spotkania rodziców z dzieckiem, aby mogli oni je zabrać do siebie do domu, w którym pozostanie na czas trwania postępowania adopcyjnego przed Sądem. Jeśli sąd orzeknie adopcję dziecko zostanie z rodzicami adopcyjnymi na stałe, jako ich dziecko.

Podstawa prawna: art. 114 [1] §1, art. 120 [1] §1 i 3 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788), art. 169 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 135). [kliknij, aby zobaczyć treść przywołanych przepisów] 

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2014-02-23

Art. 114 [1]. § 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Art. 120 [1]. § 1. Przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może określić sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym.
§ 3. Jeżeli jednak przez przysposobienie przysposabiany ma zmienić dotychczasowe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, przysposobienie może być orzeczone po upływie określonego przez sąd opiekuńczy okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym w dotychczasowym miejscu zamieszkania przysposabianego lub w innej miejscowości w Rzeczypospolitej Polskiej.

ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

Art. 169. 1. Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.
2. W przypadku gdy kandydat do przysposobienia dziecka zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2, przekazują informację o dziecku pełnomocnikom organizacji lub ośrodków adopcyjnych licencjonowanych przez rządy innych państw, po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia przez ośrodek, o którym mowa w art. 164 ust. 8, oraz umożliwiają kandydatom zakwalifikowanym przez podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2, kontakt z dzieckiem, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 135).

 

OPINIA KWALIFIKACYJNA DLA MĘŻA MATKI DZIECKA, KTÓRY CHCE JE PRZYSPOSOBIĆ

Zgodnie z art. 114 [1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Zgodnie natomiast z art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Nie dotyczy to kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem, a zatem ojczyma dziecka (męża matki dziecka).

Czytaj więcej...

ZASKARŻENIE ODMOWY SKIEROWANIA NA SZKOLENIE ADOPCYJNE DO SĄDU

Zgodnie z art. 114[1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia jest niezbędne do adopcji dziecka.

Skierowanie na szkolenie adopcyjne poprzedzone jest jednak wstępną oceną kandydata dokonywaną przez ośrodek adopcyjny. Negatywna ocena uniemożliwia skierowanie na szkolenie. Zamyka to zatem drogę do adopcji dziecka, chyba że rodzica adopcyjny zwrócić się do innego ośrodka adopcyjnego i tam skutecznie uda mu się dostać na szkolenie.

Czytaj więcej...

ADOPCJA ZE WSKAZANIEM JEST LEGALNA

Adopcja ze wskazaniem wynika z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. Adopcja ta zwana potocznie „adopcją ze wskazaniem” nie jest ograniczona do kręgu osób spokrewnionych bądź spowinowaconych z dzieckiem.

Nie zostały co chwili obecnej wprowadzone żadne zmiany w przepisach zakazujące tego typu adopcji bądź ograniczające ją do osób spokrewnionych z dzieckiem. Takie ograniczenie jest mało prawdopodobne z uwagi na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Możliwe jednak, iż ograniczenia zostaną wprowadzone na poziomie organizacyjnym. Rozważana jest bowiem zmiana przepisów prowadząca do konieczności składania wniosku o przysposobienie za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego.

Podstawa prawna: art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [kliknij, aby zobaczyć treść przywołanych przepisów] 

stan prawny na dzień publikacji artykułu  | publikacja: 2013-08-11

Art. 119 § 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
§ 2. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.

Art. 119[1] § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

Art. 119[2]. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59)

ADOPCJA ZE WSKAZANIEM DO USUNIĘCIA

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił między innymi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z powtórnym wnioskiem o dokonanie zmian w przepisach adopcji ze wskazaniem. W dniu 23 lipca 2013 r. została udzielona odpowiedź przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

„Proponowane rozwiązanie, ograniczające krąg osób, którym rodzice biologiczni dziecka mogą przekazać władzę rodzicielską do osób z nim spokrewnionych i spowinowaconych, zasługuje na uwagę z punktu widzenia próby ograniczenia zjawiska przeprowadzania tzw. adopcji ze wskazaniem z jednoczesnym uzyskiwaniem z tego tytułu korzyści materialnych. Jednakże z drugiej strony ograniczanie tego kręgu osób, jedynie do osób spokrewnionych i spowinowaconych, budzi wątpliwości merytoryczne gdyż:

a) należy się liczyć z możliwością wystąpienia sytuacji, w której rodzice wskażą krewnych, którzy nigdy nie poznali dziecka. Natomiast samo dziecko mogło wytworzyć więź z osobą niespokrewnioną czy niespowinowaconą z najbliższego otoczenia, której predyspozycje do pełnienia roli rodzica adopcyjnego okażą się większe niż osoby krewnej.

Czytaj więcej...

ZMIANY W URLOPACH MACIERZYŃSKICH DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Został również wprowadzony 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Zgodnie z tymi zmianami pracownik (a zatem kobieta lub mężczyzna), nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o urlop.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski jest natomiast udzielany bezpośrednio po dodatkowych urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Czytaj więcej...

RODZIC ADOPCYJNY ZOSTANIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI ADOPCJI RODZEŃSTWA DZIECKA

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek informowania rodziców adopcyjnych, którzy wcześniej adoptowali dziecko, o możliwości adopcji brata albo siostry tego dziecka. Rodzice tacy mają pierwszeństwo przy adopcji rodzeństwa dziecka przed innymi kandydatami. Przepisy jednak milczą na temat, jak powinna wyglądać procedura adopcyjna przy takim przysposobieniu. Nie jest zatem jasne czy rodzice muszą przechodzić ponowne szkolenie, kwalifikacje, diagnostykę, jak również czy mogą adoptować rodzeństwo w razie dużej różnicy wieku między rodzeństwem.

Podstawa prawna: art. 165 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887) [kliknij, aby zobaczyć treść przywołanych przepisów] 

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 165. O możliwości przysposobienia dziecka, którego brat albo siostra zostali wcześniej przysposobieni, należy bezzwłocznie poinformować tę rodzinę, która przysposobiła brata albo siostrę.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

JAKIE DANE O RODZICACH ADOPCYJNYCH GROMADZI OŚRODEK ADOPCYJNY

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i szkoleń tych osób oraz pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko. Prowadzi również rejestr osób, które ukończyły szkolenie.

Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:

1)   imię i nazwisko;

2)   obywatelstwo;

3)   adres miejsca zamieszkania;

4)   stan cywilny;

5)   wykształcenie;

Czytaj więcej...

SZKOLENIA DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH SĄ BEZPŁATNE

W dniu 8 czerwca 2012 r. zmieniły się przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która reguluje procedury adopcyjne dzieci. Dotychczas kandydat do przysposobienia dziecka musiał wnieść opłatę w wysokości do 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli chciał przystąpić do szkolenia na rodzica adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny w uzasadnionych przypadkach mógł zwolnić w całości lub w części z ponoszenia odpłatności za szkolenie. Od 8 czerwca 2012 r. szkolenia są nieodpłatne.

Podstawa prawna: art. 156 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). [kliknij, aby zobaczyć treść przywołanych przepisów] 

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

156. 2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

LIKWIDACJA ADOPCJI ZE WSKAZANIEM

W dniu 24 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośba o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących adopcji ze wskazaniem. W piśmie Rzecznik zaproponował nowe brzmienie przepisu art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez dodanie §4: „Jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka, przysposobienie może nastąpić, na wniosek osoby wskazanej przez matkę lub ojca, którą może być wyłącznie krewny lub powinowaty dziecka”. Rzecznik oczekuje zatem zawężenia przy adopcji ze wskazaniem kręgu rodziców adopcyjnych do członków rodziny dziecka.

Podstawa prawna: art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. [kliknij, aby zobaczyć treść przywołanych przepisów] 

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 119[1] § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska
i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice
przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu
o przysposobieniu tak postanowi.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59)

KONTAKT RODZICÓW ADOPCYJNYCH Z DZIECKIEM

Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

W przypadku gdy kandydat do przysposobienia dziecka zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek adopcyjny upoważniony do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, przekazuje informację o dziecku pełnomocnikom organizacji lub ośrodków adopcyjnych licencjonowanych przez rządy innych państw, po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia przez ośrodek adopcyjny prowadzący centralny bank danych oraz umożliwiają kandydatom zakwalifikowanym przez ośrodek adopcyjny upoważniony do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, kontakt z dzieckiem, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

Czytaj więcej...

OD 1 STYCZNIA 2012 R. KAŻDY RODZIC ADOPCYJNY MUSI PRZEJŚĆ SZKOLENIE W OŚRODKU ADOPCYJNYM

Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Obowiązek powyższy nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą. Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie ośrodek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:

1) kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 114[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

2) motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;

3) wywiadu adopcyjnego.

Zmiany zostały wprowadzone również do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Czytaj więcej...

ZRZECZENIE SIĘ WŁADZY RODZICIELSKIEJ NIE POZBAWIA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH TEJ WŁADZY

Zgodnie z art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

Powyższy przepis dotyczy zgody anonimowej, zwanej też blankietową na adopcję, adopcją bez wskazania albo zrzeczeniem się władzy rodzicielskiej. Oświadczenie rodzica biologicznego, w którym wyraża zgodę na adopcję swojego dziecka w przyszłości nie pozbawia go jednak władzy rodzicielskiej. Sąd w takiej sytuacji nie ustanawia również opiekuna prawnego. W przypadku takiego zrzeczenia, władza rodzicielska ustaje na zasadach określonych w art. 123 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu.

Czytaj więcej...

ZMIANY W PRAWIE ADOPCYJNYM OD 2012 R.

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Nowe zasady prowadzenia procedury adopcyjnej przez ośrodki adopcyjne zostały uregulowane w art. 154 – 175 ustawy.

Nadal prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny prowadzić jednak będzie samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania.

Szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka ośrodek adopcyjny będzie organizował odpłatnie. Odpłatność za szkolenie nie może być wyższa niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ośrodek adopcyjny będzie umożliwiał kontakt z dzieckiem oraz udostępniał o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka dopiero po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

Czytaj więcej...

Kliknij w ikonę głośnika, aby odsłuchać zaznaczony tekst... wsparcie: GSpeech